STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng dán cho đĩa PCR 96 giếng Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong xét nghiệm sinh học phân tử Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
2 Kẹp bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
3 Khay đựng mẫu bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
4 Hộp chứa tế bào đông lạnh Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
5 Syringe filter bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
6 Bộ lọc chân không bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
7 Ống nghiệm bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
8 Đầu tip bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong xét nghiệm sinh học phân tử Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
9 Giá treo pipep bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
10 Pipet bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
11 Đĩa nuôi cấy tế bào bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
12 Chai nuôi cấy tế bào bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
13 Que thu hoạch tế bào bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
14 Nắp của ống lưu trữ tế bào bằng nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A
15 Tấm nhiệt khuấy kỹ thuật số Theo phụ lục Theo phụ lục CORNING Là dụng cụ sử dụng trong xét nghiệm sinh học phân tử Quy tắc 5, Phần III TTBYT Loại A