STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu trám răng Theo phụ lục Theo phụ lục Kettenbach GmbH & Co. KG Dùng để hàn răng, trám bít lỗ sâu răng Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Vật liệu dán răng Theo phụ lục Theo phụ lục Kettenbach GmbH & Co. KG Dùng để dán răng, sử dụng kết hợp quá trình trám răng và hàn răng Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Vật liệu trám răng tạm Theo phụ lục Theo phụ lục Kettenbach GmbH & Co. KG Dùng để hàn răng, trám răng tạm thời, không gắn lâu dài trên cơ thể Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Chất lấy dấu răng Theo phụ lục Theo phụ lục Kettenbach GmbH & Co. KG Dùng để lấy dấu răng Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A