STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Baxter Healthcare SA MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: Quả lọc thận nhân tạo (Polyflux H) được sử dụng để làm sạch máu trong thẩm tách máu, lọc máu-thẩm tách máu và lọc máu. CHỈ ĐỊNH: Các quả lọc thận nhân tạo (Polyflux H) được chỉ định trong điều trị suy thận cấp hay mạn. Quy tắc 3, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C