STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 2022-31/PLTTBYT RU 8380-01 RU 8380-02 RU 8380-03 RU 8380-04 RU 8380-05 RU 8381-01 RU 8381-02 RU 8381-03 RU 8381-04 RU 8381-05 RU 8381-06 RU 8381-07 RU 8383-01 RU 8383-02 RU 8383-03 RU 8384-01 RU 8384-02 RU 8384-03 RU 8384-04 RU 8384-05 RU 8384-51 RU 8384-52 RU 8384-53 RU 8384-54 RU 8384-55 RU 8386-01 RU 8386-02 RU 8386-03 RU 8387-01 RU 8387-02 RU 8387-03 RU 8387-04 RU 8388-02 RU 8388-03 RU 8388-04 RU 8388-05 RU 8388-06 RU 8389-01 RU 8389-02 RU 8389-03 RU 8389-04 RU 8389-05 RU 8389-21 RU 8389-22 RU 8389-23 RU 8390-02 RU 8390-03 RU 8390-04 RU 8390-05 RU 8390-52 RU 8390-53 RU 8390-54 RU 8390-55 RU 8421-12 RU 8421-14 RU 8421-16 RU 8424-19 RU 8425-15 RU 8426-14 RU 8429-16 RU 8430-14 RU 8431-14 RU 8432-15 RU 8433-17 RU 8434-18 RU 8440-19 RU 8442-01 RU 8442-02 RU 8445-16 RU 8380-11 RU 8380-12 RU 8380-13 RU 8381-11 RU 8443-11 RUDOLF Medical GmbH + Co. KG RUDOLF Medical GmbH + Co. KG Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật được sử dụng để đè lưỡi, bộc lộ phẫu trường trong thăm khám, phẫu thuật. Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A