STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van động mạch chủ qua da và hệ thống chuyển van, nạp van Medtronic CoreValve™ Evolut™ R System Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic B.V Vận chuyển van động mạch chủ tới vị trí cấy ghép. Quy tắc 6 (mục 6) phần 1 Phụ Lục I; Phụ lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D