STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông Attain Venogram Balloon Catheter Attain Venogram Balloon Catheter Medtronic INC Medtronic, Inc Ông thông sử dụng trong xoang vành. Quy tắc 6 - Phần II- Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D