STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen BE FIB/ Thrombin Kaolin + Buffer/771300 Biolabo SAS, Pháp Biolabo SAS, Pháp Thuốc thử dùng để chẩn đoán in vitro Fibrinogen theo phương pháp Clauss Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen BE FIB/ Thrombin Kaolin + Buffer/771301 Biolabo SAS, Pháp Biolabo SAS, Pháp Thuốc thử dùng để chẩn đoán in vitro Fibrinogen theo phương pháp Clauss Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu BE Cal Ref / Reference Plasma/775100 Biolabo SAS, Pháp Biolabo SAS, Pháp Huyết tương để hiệu chuẩn các xét nghiệm đông máu Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B