STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu cuống rốn CPDA-1 Theo phụ lục Theo phụ lục JMS Singapore Pte Ltd Được thiết kế để thu thập, xử lý, lọc và lưu trữ máu và các thành phần máu Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Túi máu đơn CPDA-1 BLOOD BAG CPDA-1 (S) 250ML 16G CE/811-2548 JMS Singapore Pte Ltd JMS Singapore Pte Ltd Được thiết kế để thu thập, xử lý, lọc và lưu trữ máu và các thành phần máu Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Túi máu đôi CPDA-1 Theo phụ lục Theo phụ lục JMS Singapore Pte Ltd Được thiết kế để thu thập, xử lý, lọc và lưu trữ máu và các thành phần máu Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Túi máu ba CPD-SAGM Theo phụ lục Theo phụ lục JMS Singapore Pte Ltd Được thiết kế để thu thập, xử lý, lọc và lưu trữ máu và các thành phần máu Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Túi máu bốn CPD-SAGM Theo phụ lục Theo phụ lục JMS Singapore Pte Ltd Được thiết kế để thu thập, xử lý, lọc và lưu trữ máu và các thành phần máu Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Túi máu rỗng Theo phụ lục Theo phụ lục JMS Singapore Pte Ltd Được thiết kế để thu thập, xử lý, lọc và lưu trữ máu và các thành phần máu Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C