STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dẫn lưu Theo phụ lục Theo phụ lục Blueneem Medical Devices Pvt Ltd. Dùng để dẫn lưu trong đường niệu tạm thời Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I, Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B