STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống lấy máu chân không Thrombin Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ống lấy máu chân không Thrombin chứa Gel Ống lấy máu chân không Thrombin chứa Gel 5mL/1150500 Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Ống lấy máu chân không serum chứa gel Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Ống lấy máu chân không Serum Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Ống lấy nước tiểu chân không Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Ống lấy máu chân không Glucose Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Ống lấy máu chân không Citrate Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Ống lấy máu chân không Heparin Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Ống lấy máu chân không EDTA K3 Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Ống lấy máu chân không EDTA K2 Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone Sử dụng lấy mẫu xét nghiệm trong y tế dùng trong chẩn đoán Invitro Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A