STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chống ê buốt ngà răng HURRISEAL DENTIN DESENSITIZER 5ml BEUTLICH PHARMACEUTICALS, LLC BEUTLICH PHARMACEUTICALS, LLC Giảm ê buốt ngà răng Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B