STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử nhanh định tính phát hiện morphin (MOP) trong nước tiểu người Morphin Urine Test Atlas Link Technology Co., Ltd. Atlas Link Technology Co., Ltd. Test thử nhanh định tính phát hiện morphin (MOP) trong nước tiểu người Quy tắc 6, phân loại TTBYT chẩn đoán in vitro TTBYT Loại B