STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đầu chỏm xương đùi bằng gốm - Prosthesis Head A Ceramic các cỡ Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® Taper 12/14, Ø 28mm, Neck.L shortmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® Taper 12/14, Ø 28mm Neck.L mediummm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® Taper 12/14, Ø 28mm, Neck.L longmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® Taper 12/14, Ø 32mm, Neck.L shortmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® Taper 12/14, Ø 32mm Neck.L mediummm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® Taper 12/14, Ø 32mm, Neck.L longmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® Taper 12/14, Ø 36mm, Neck.L shortmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® Taper 12/14, Ø 36mm Neck.L mediummm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® Taper 12/14, Ø 36mm, Neck.L longmm/128-928/01 128-928/02 128-928/03 128-932/01 128-932/02 128-932/03 128-936/01 128-936/02 128-936/03 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Đầu chỏm xương đùi bằng gốm - Prosthesis Head A Ceramic BIOLOX®forte các cỡ Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX®forte Taper 12/14, Ø 40, Neck-l. short Headneck-l. - 4 Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX®forte Taper 12/14, Ø 40, Neck-l. medium Headneck-l. 0 Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX®forte Taper 12/14, Ø 40, Neck-l. long Headneck-l. + 4/128-940/01 128-940/02 128-940/03 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Đầu chỏm xương đùi bằng gốm - Prosthesis Head A Ceramic BIOLOX®delta các cỡ Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 28mm, Neck.L shortmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 28mm Neck.L mediummm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 28mm, Neck.L longmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta. Taper 12/14, Ø 32mm, Neck.L shortmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta. Taper 12/14, Ø 32mm Neck.L mediummm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 32mm, Neck.L longmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 32 Neck-l. extra long Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 36mm, Neck.L shortmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 36mm Neck.L mediummm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 36mm, Neck.L longmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 36 Neck-l. extra long Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 40, Neck-l. short Headneck-l. - 4 Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 40, Neck-l. medium Headneck-l. 0 Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 40, Neck-l. long Headneck-l. + 4 Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 40 Neck-l. extra long, Headneck-l. + 8/128-791/01 128-791/02 128-791/03 128-792/01 128-792/02 128-792/03 128-792/04 128-793/01 128-793/02 128-793/03 128-793/04 128-794/01 128-794/02 128-794/03 128-794/04 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Đầu chỏm xương đùi bằng Cobalt Chrome - Prosthesis Head B CoCrMo các cỡ Prosthesis Head Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Đầu khớp háng bán phần Vario Cup các cỡ Vario-Cup System, Link® Safety Ring Head Diameter 28 mm, H 2,1mm, for Link® Vario-Cup Vario-Cup System, Link® Safety Ring Head Diameter 32 mm, H 2,1mm, for Link® Vario-Cup Vario-Cup,39mm o.d.,f. head dia. 24 mm,without safety ring Vario-Cup,40mm o.d.,f. head dia. 24 mm,without safety ring Vario-Cup,41mm o.d.,f. head dia. 24 mm,without safety ring,self-centering Vario-Cup,42mm o.d.,f. head dia. 24 mm,without safety ring,self-centering Vario-Cup,43mm o.d.,f. head dia. 24 mm,without safety ring,self-centering Vario-Cup,44mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,45mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,46mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,47mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,48mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,49mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,50mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,51mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,52mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,53mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,54mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,55mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,56mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,57mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,58mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,59mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,60mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,61mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,62mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,63mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,64mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,65mm o.d.,f. head dia. 28 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,49mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,50mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,51mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,52mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,53mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,54mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,55mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,56mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,57mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,58mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,59mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,60mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,61mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,62mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,63mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,64mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering Vario-Cup,65mm o.d.,f. head dia. 32 mm,with safety ring,self-centering/107-200/28 107-200/32 107-210/39 107-210/40 107-210/41 107-210/42 107-210/43 107-220/44 107-220/45 107-220/46 107-220/47 107-220/48 107-220/49 107-220/50 107-220/51 107-220/52 107-220/53 107-220/54 107-220/55 107-220/56 107-220/57 107-220/58 107-220/59 107-220/60 107-220/61 107-220/62 107-220/63 107-220/64 107-220/65 107-230/49 107-230/50 107-230/51 107-230/52 107-230/53 107-230/54 107-230/55 107-230/56 107-230/57 107-230/58 107-230/59 107-230/60 107-230/61 107-230/62 107-230/63 107-230/64 107-230/65 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Cuống xương đùi LCU, góc CCD 130, các cỡ LCU Hip Prosthesis System, Hip Stem 8, Ti6Al4V, HX™ coated, L 115 CCD <) 130°, Taper 12/14 LCU Hip Prosthesis System, Hip Stem 9, Ti6Al4V, HX™ coated, L 130 CCD <) 130°, Taper 12/14 LCU Hip Prosthesis System, Hip Stem 10, Ti6Al4V, HX™ coated, L 140 CCD <) 130°, Taper 12/14 LCU Hip Prosthesis System, Hip Stem 11, Ti6Al4V, HX™ coated, L 145 CCD <) 130°, Taper 12/14 LCU Hip Prosthesis System, Hip Stem 12, Ti6Al4V, HX™ coated, L 150 CCD <) 130°, Taper 12/14 LCU Hip Prosthesis System, Hip Stem 13, Ti6Al4V, HX™ coated, L 155 CCD <) 130°, Taper 12/14 LCU Hip Prosthesis System, Hip Stem 14, Ti6Al4V, HX™ coated, L 160 CCD <) 130°, Taper 12/14 LCU Hip Prosthesis System, Hip Stem 15, Ti6Al4V, HX™ coated, L 165 CCD <) 130°, Taper 12/14 LCU Hip Prosthesis System, Hip Stem 16, Ti6Al4V, HX™ coated, L 170 CCD <) 130°, Taper 12/14 LCU® Hip Prosthesis System, Hip Stem, Size 18, Ti6Al4V, HX®-coating L= 180 mm, CCD <) 130 °, Taper 12/14 LCU® Hip Prosthesis System, Hip Stem, Size 20, Ti6Al4V, HX®-coating L= 190 mm, CCD <) 130 °, Taper 12/14/165-012/26 165-013/26 165-014/26 165-015/26 165-016/26 165-017/26 165-018/26 165-019/26 165-020/26 292-126/26 292-127/26 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Cuống xương đùi LCU PoroLink, góc CCD 130, các cỡ LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 8 / 115mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 9 / 130mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 10 / 140mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 11 / 145mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 12 / 150mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 13 / 155mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size '14 / 160mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 15 / 165mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 16 / 170mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 18 / 180mm, 130 ° LCU PoroLink® Hip Prosthesis Stem, standard, size 20 / 190mm, 130 °/165-312/26 165-313/26 165-314/26 165-315/26 165-316/26 165-317/26 165-318/26 165-319/26 165-320/26 165-321/26 165-322/26 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Ổ cối thay lại Pelvis Support các cỡ LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, neutral, Pure Titanium Type RR, cementless, Ø 42 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, neutral, Pure Titanium Type RR, cementless, Ø 44 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, neutral, Pure Titanium Type RR, cementless, Ø 46 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, neutral, Pure Titanium Type RR, cementless, Ø 48 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, neutral, Pure Titanium Type RR, cementless, Ø 50 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, neutral, Pure Titanium Type RR, cementless, Ø 52 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, neutral, Pure Titanium Type RR, cementless, Ø 54 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, neutral, Pure Titanium Type RR, cementless, Ø 56 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, neutral, Pure Titanium Type RR, cementless, Ø 58 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, right, Pure Titanium, Type RC, cementless, Ø 44 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, right, Pure Titanium, Type RC, cementless, Ø 50 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, right, Pure Titanium, Type RC, cementless, Ø 56 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, right, Pure Titanium, Type RC, cementless, Ø 62 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, left, Pure Titanium, Type RC, cementless, Ø 44 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, left, Pure Titanium, Type RC, cementless, Ø 50 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, left, Pure Titanium, Type RC, cementless, Ø 56 LINK® Pelvis Support, Pelvis Support, left, Pure Titanium, Type RC, cementless, Ø 62 /15-8300/42 15-8300/44 15-8300/46 15-8300/48 15-8300/50 15-8300/52 15-8300/54 15-8300/56 15-8300/58 15-8320/44 15-8320/50 15-8320/56 15-8320/62 15-8330/44 15-8330/50 15-8330/56 15-8330/62 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Vít bắt xương xốp các cỡ Cancellous Screw,Tilastan®,6,5 mm x 23 mm, fullthread Bone Screws, Cancellous Screw persistent thread Tilastan®, 6,5 mm x 25 mm Bone Screws, Cancellous Screw persistent thread Tilastan®, 6,5 mm x 30 mm Bone Screws, Cancellous Screw persistent thread Tilastan®, 6,5 mm x 35 mm Bone Screws, Cancellous Screw persistent thread Tilastan®, 6,5 mm x 40 mm Cancellous Screw,Tilastan®,6,5 mm x 45 mm, fullthread Cancellous Screw,Tilastan®,6,5 mm x 50 mm, fullthread Cancellous Screw,Tilastan®,6,5 mm x 55 mm, fullthread Cancellous Screw,Tilastan®,6,5 mm x 60 mm, fullthread/64-9040/23 64-9041/25 64-9042/30 64-9043/35 64-9044/40 64-9045/45 64-9046/50 64-9047/55 64-9048/60 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Ổ cối CombiCup PF các cỡ CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 44mm, for insert small CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 46mm, for insert small CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 48mm, for insert small CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 50mm, for insert medium CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 52mm, for insert medium CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 54mm, for insert large CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 56mm, for insert large CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 58mm, for insert large CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 60mm, for insert large CombiCup PF, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 62mm, for insert large/182-001/44 182-001/46 182-001/48 182-001/50 182-001/52 182-001/54 182-001/56 182-001/58 182-001/60 182-001/62 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
11 Ổ cối CombiCup SC các cỡ CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 44mm, for insert small CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 46mm, for insert small CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 48mm, for insert small CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 50mm, for insert medium CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 52mm, for insert medium CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 54mm, for insert large CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 56mm, for insert large CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 58mm, for insert large CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 60mm, for insert large CombiCup SC, Metall Casing, Ti 6Al 4V, porous Titanium/ Hydroxy Apatite, O.D. 62mm, for insert large/182-010/44 182-010/46 182-010/48 182-010/50 182-010/52 182-010/54 182-010/56 182-010/58 182-010/60 182-010/62 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
12 Lớp lót Ceramic dùng cho ổ cối CombiCup các cỡ CombiCup PF, Ceramic Liner, for Metal Casings, BIOLOX®delta neutral, I.D. 32mm Assignment small CombiCup PF, Ceramic Liner, for Metal Casings, BIOLOX®delta neutral, I.D. 36, medium CombiCup PF, Ceramic Liner, for Metal Casings, BIOLOX®delta neutral, I.D. 36mm Assignment large CombiCup PF, Ceramic Liner, for Metal Casings, BIOLOX®delta neutral, I.D. 40mm Assignment large/182-150/02 182-150/03 182-150/04 182-150/05 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
13 Lớp lót UHMWPE crosslinked dùng cho ổ cối CombiCup các cỡ CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 28mm, small/182-151/01 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
14 Lớp lót UHMWPE crosslinked có bờ chống trật dùng cho ổ cối CombiCup các cỡ CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 28mm, medium CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 32mm, medium CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 28mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 32mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 36mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 28mm, small CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 28mm, medium CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 32mm, medium CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 28mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 32mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 36mm, large/182-151/02 182-151/03 182-151/04 182-151/05 182-151/06 182-152/01 182-152/02 182-152/03 182-152/04 182-152/05 182-152/06 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG ùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
15 Lớp lót UHMWPE cho ổ cối CombiCup các cỡ CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V neutral, I.D. 28, small CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V neutral, I.D. 28, medium CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V neutral, I.D. 28, large/182-153/01 182-153/02 182-153/04 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG ùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
16 Lớp lót UHMWPE có bờ chống trật cho ổ cối CombiCup các cỡ CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V shoulder height 7 mm, I.D. 28 small CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V shoulder height 7 mm, I.D. 28 medium CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V shoulder height 7 mm, I.D. 28 large/182-154/01 182-154/02 182-154/04 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG ùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
17 Vít bắt ổ cối cho CombiCup R các cỡ CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=20 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=25 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=30 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=35 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=40 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=45 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=50 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=55 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=60 O 6,5mm/180-657/20 180-657/25 180-657/30 180-657/35 180-657/40 180-657/45 180-657/50 180-657/55 180-657/60 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG ùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
18 Ổ cối CombiCup R các cỡ CombiCup R, revision cup, Titan porous Titanium, O.D. 50, for insert large CombiCup R, revision cup, Titan porous Titanium, O.D. 54, for insert large CombiCup R, revision cup, Titan porous Titanium, O.D. 58, for insert large CombiCup R, revision cup, Titan porous Titanium, O.D. 62, for insert large CombiCup R, revision cup, Titan porous Titanium, O.D. 66, for insert large/182-020/50 182-020/54 182-020/58 182-020/62 182-020/66 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG ùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
19 Lớp lót UHMWPE crosslinked dùng cho ổ cối CombiCup các cỡ CombiCup PF, Ceramic Liner, for Metal Casings, BIOLOX®delta neutral, I.D. 36, medium CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V neutral, I.D. 28, medium CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V neutral, I.D. 28, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 28mm, small CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 28mm, medium CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 32mm, medium CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 28mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 32mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V neutral, I.D. 36mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V shoulder height 7 mm, I.D. 28 medium CombiCup PF, UHMWPE insert, for Metal Casings, UHMWPE, Ti6Al4V shoulder height 7 mm, I.D. 28 large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 28mm, medium CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 32mm, medium CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 28mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 32mm, large CombiCup PF, UHMWPE insert crosslinked, for Metal Casings UHMWPE, crossslinked, Ti6Al4V, with shoulder, I.D. 36mm, large/182-150/03 182-153/02 182-153/04 182-151/01 182-151/02 182-151/03 182-151/04 182-151/05 182-151/06 182-154/02 182-154/04 182-152/02 182-152/03 182-152/04 182-152/05 182-152/06 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG ùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
20 Ổ cối CombiCup R các cỡ CombiCup R, Augment for Revision Cup, Ti 6Al 4V, without HX™ coating neutral CombiCup R, Augment for Revision Cup, for insert medium, Ti 6Al 4V without HX™ coating, +5 mm CombiCup R, Augment for Revision Cup, for insert medium, Ti 6Al 4V without HX™ coating, 10° angled CombiCup R, Augment for Revision Cup, for insert medium, Ti 6Al 4V without HX™ coating, +5mm/ 10° angled CombiCup R, Augment for Revision Cup, for insert medium, Ti 6Al 4V without HX™ coating, 20° angled CombiCup R, Augment for Revision Cup, for insert medium, Ti 6Al 4V without HX™ coating, +5 mm/ 20° angled Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG ùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
21 Vít bắt ổ cối dùng cho CombiCup R các cỡ CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=20 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=25 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=30 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=35 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=40 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=45 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=50 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=55 O 6,5mm CombiCup R, Fixation Screw, for Metal Casings, Ti 6Al 4V, L=60 O 6,5mm/180-657/20 180-657/25 180-657/30 180-657/35 180-657/40 180-657/45 180-657/50 180-657/55 180-657/60 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG ùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
22 Đầu chỏm xương đùi bằng gốm - Prosthesis Head A Ceramic BIOLOX®delta các cỡ Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 28mm, Neck.L shortmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 28mm Neck.L mediummm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 28mm, Neck.L longmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta. Taper 12/14, Ø 32mm, Neck.L shortmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta. Taper 12/14, Ø 32mm Neck.L mediummm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 32mm, Neck.L longmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 32 Neck-l. extra long Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 36mm, Neck.L shortmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 36mm Neck.L mediummm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 36mm, Neck.L longmm Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 36 Neck-l. extra long Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 40, Neck-l. short Headneck-l. - 4 Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 40, Neck-l. medium Headneck-l. 0 Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 40, Neck-l. long Headneck-l. + 4 Standard Prosthesis Heads, ceramic Prosthesis Head A, BIOLOX® delta Taper 12/14, Ø 40 Neck-l. extra long, Headneck-l. + 8/128-791/01 128-791/02 128-791/03 128-792/01 128-792/02 128-792/03 128-792/04 128-793/01 128-793/02 128-793/03 128-793/04 128-794/01 128-794/02 128-794/03 128-794/04 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG ùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
23 Đầu chỏm xương đùi bằng Cobalt Chrome - Prosthesis Head B CoCrMo các cỡ Prosthesis Head Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
24 Mâm chày khớp gối một ngăn LINK® St.Georg Sled Prosthesis Tibial Plateau các cỡ LINK® St.Georg Sled Prosthesis Tibial Plateau, UMHWPE, cementable Ø 45 H7 St.Georg® TibialComponent,22 x 45 x 9 mm St.Georg® TibialComponent,22 x 45 x 11 mm St.Georg® TibialComponent,22 x 45 x 13 mm St.Georg® TibialComponent,27 x 50 x 7 mm St.Georg® TibialComponent,27 x 50 x 9 mm St.Georg® TibialComponent,27 x 50 x 11 mm St.Georg® TibialComponent,27 x 50 x 13 mm St.Georg® TibialComponent,29 x 55 x 7 mm St.Georg® TibialComponent,29 x 55 x 9 mm St.Georg® TibialComponent,29 x 55 x 11 mm St.Georg® TibialComponent,29 x 55 x 13 mm St. Georg® TibialComponent,anatomical,31 x 58 x 7 mm St. Georg® TibialComponent,anatomical,32 x 58 x 9 mm St. Georg® TibialComponent,anatomical,33 x 58 x 11 mm St. Georg® TibialComponent,anatomical,34 x 58 x 13 mm/15-2028/01 15-2028/02 15-2028/03 15-2028/04 15-2028/05 15-2028/06 15-2028/07 15-2028/08 15-2028/09 15-2028/10 15-2028/11 15-2028/12 15-2028/13 15-2028/14 15-2028/15 15-2028/16 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
25 Mâm chày khớp gối một ngăn LINK® Sled, Tibial Plateau anatomical các cỡ LINK® Sled, Tibial Plateau anatomical, UHMWPE, CoCrMo cemented, Metal-backed, Ø 45 mm, H= 8 mm, W= 22,5 mm Endo-Model® Sled,Tibial Plat., anat.,metal-backed,22,5 x 45 mm x 9 mm Endo-Model® Sled,Tibial Plat., anat.,metal-backed,22,5 x 45 mm x 11 mm Endo-Model® Sled,Tibial Plat., anat.,metal-backed,22,5 x 45 mm x 13 mm LINK® Sled, Tibial Plateau anatomical, UHMWPE, CoCrMo cemented, Metal-backed, Ø 50 mm, H= 8 mm, W= 25 mm Endo-Model® Sled,Tibial Plat., anat.,metal-backed,25 x 50 mm x 9 mm Endo-Model® Sled,Tibial Plat., anat.,metal-backed,25 x 50 mm x 11 mm Endo-Model® Sled,Tibial Plat., anat.,metal-backed,25 x 50 mm x 13 mm LINK® Sled, Tibial Plateau anatomical, UHMWPE, CoCrMo cemented, Metal-backed, Ø 55 mm, H= 8 mm, W= 27,5 mm Endo-Model® Sled,Tibial Plat., anat.,metal-backed,27,5 x 55 mm x 9 mm Endo-Model® Sled,Tibial Plat., anat.,metal-backed,27,5 x 55 mm x 11 mm Endo-Model® Sled,Tibial Plat., anat.,metal-backed,27,5 x 55 mm x 13 mm LINK® Sled, Tibial Plateau anatomical, CoCrMo/TiNbN, cemented Metal-backed, Ø 45 mm, H= 8 mm, W= 22,5 mm LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Tibial Plateau, UHMWPE CoCrMo, TiNbN , cementable, Metal backed, Ø 45, H 9, W 22,5 LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Tibial Plateau, UHMWPE CoCrMo, TiNbN , cementable, Metal backed, Ø 45, H 11, W 22,5 LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Tibial Plateau, UHMWPE CoCrMo, TiNbN , cementable, Metal backed, Ø 45, H 13, W 22,5 LINK® Sled, Tibial Plateau anatomical, CoCrMo/TiNbN, cemented Metal-backed, Ø 50 mm, H= 8 mm, W= 25 mm LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Tibial Plateau, UHMWPE CoCrMo, TiNbN , cementable, Metal backed, Ø 50, H 9, W 25 LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Tibial Plateau, UHMWPE CoCrMo, TiNbN , cementable, Metal backed, Ø 50, H 11, W 25 LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Tibial Plateau, UHMWPE CoCrMo, TiNbN , cementable, Metal backed, Ø 50, H 13, W 25 LINK® Sled, Tibial Plateau anatomical, CoCrMo/TiNbN, cemented Metal-backed, Ø 55 mm, H= 8 mm, W= 27,5 mm LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Tibial Plateau, UHMWPE CoCrMo, TiNbN , cementable, Metal backed, Ø 55, H 9, W 27,5 LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Tibial Plateau, UHMWPE CoCrMo, TiNbN , cementable, Metal backed, Ø 55, H 11, W 27,5 LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Tibial Plateau, UHMWPE CoCrMo, TiNbN , cementable, Metal backed, Ø 55, H 13, W 27,5/15-2030/13 15-2030/02 15-2030/03 15-2030/04 15-2030/14 15-2030/06 15-2030/07 15-2030/08 15-2030/15 15-2030/10 15-2030/11 15-2030/12 15-2230/13 15-2230/02 15-2230/03 15-2230/04 15-2230/14 15-2230/06 15-2230/07 15-2230/08 15-2230/15 15-2230/10 15-2230/11 15-2230/12 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
26 Khớp gối toàn phần GEMINI® Knee Prosthesis System các cỡ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, x-small CoCrMo, microporous cement-fixation GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, small CoCrMo, microporous cement-fixation GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, medium CoCrMo, microporous cement-fixation GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, large CoCrMo, microporous cement-fixation GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, x-large CoCrMo, microporous cement-fixation GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, x-small plus (1B), CoCrMo, microporous cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, medium small, CoCrMo, microporous cement-fixation GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2B, right medium small plus, CoCrMo microporous, cement-fixation GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, x-small CoCrMo, microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, small CoCrMo, microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, medium CoCrMo, microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, large CoCrMo, microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, x-large CoCrMo, microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, x-small plus (1B), CoCrMo, microporous cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, medium small, CoCrMo, microporous cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2B, left medium small plus, CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, x-small CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, small CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, medium CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, large CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, x-large CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, x-small plus (1B), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, medium small, CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2B, right medium small plus, CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, x-small CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, small CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, medium CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, large CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, x-large CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, x-small plus (1B), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, medium small, CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2B, left medium small plus, CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1, right x-small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2, right, small CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R3, right medium, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R4, right, large CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R5, right x-large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1B, right x-small plus, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2A, right medium small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2B, right medium small plus, CoCrMo/TiNbN TiNbN surface modification cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L1, left x-small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2, left, small CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L3, left, medium CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L4, left, large CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L5, left x-large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L1B, left x-small plus, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2A, left medium small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2B, left medium small plus, CoCrMo/TiNbN TiNbN surface modification cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1, right x-small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2, right, small CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R3, right medium, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R4, right, large CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R5, right x-large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1B, right x-small plus, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2A, right medium small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2B, right medium small plus CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L1, left x-small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2, left, small CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L3, left, medium CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L4, left, large CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L5, left x-large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1B, left x-small plus, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2A, left medium small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2B, left medium small plus CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, 1 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,x-small, r., H. 12mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,x-small R1, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,x-small, R1, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,x-small, R1, right GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, 2 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,small, r., H. 12mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,small R2, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,small, R2, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,small, R2, right GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, 3 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,medium, r., H.12mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,medium R3, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,medium, R3, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,medium, R3, right GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, 4 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,large, r., H.12mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,large R4, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,large, R4, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,large, R4, right GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, 5 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,x-large, r.,H.12mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,x-large R5, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,x-large, R5, right LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,x-large, R5, right GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, R2A/R2B right, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 6mm Plateau.H 10mm GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, R2A/R2B right, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 8mm Plateau.H 12mm GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, R2A/R2B right, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 10mm Plateau.H 14mm GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, R2A/R2B right, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 12mm Plateau.H 16mm GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, R2A/R2B right, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 14mm Plateau.H 18mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing, H 6mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing, H 8mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing, H 10mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing, H 12mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing, H 14mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, 1 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,x-small, l.,H.12mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,x-small L1, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,x-small, L1, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,x-small, L1, left GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, 2 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,small, l.,H. 12 mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,small L2, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,small, L2, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,small, L2, left GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, 3 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,medium., l.,H.12mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,medium L3, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,medium, L3, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,medium, L3, left GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, 4 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,large, l.,H.12mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,large L4, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,large, L4, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,large, L4, left GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, 5 UHMWPE, H 10mm, Assignment for GEMINI® SL® LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly. Art.Surface, UHMWP,x-large, l.,H.12mm LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.14,x-large L5, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.16,x-large, L5, left LINK® Knee SystemGEMINI®,Poly.Artic.Surface, UHMWP,H.18,x-large, L5, left GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, L2A/L2B left, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 6mm Plateau.H 10mm GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, L2A/L2B left, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 8mm Plateau.H 12mm GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, L2A/L2B left, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 10mm Plateau.H 14mm GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, L2A/L2B left, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 12mm Plateau.H 16mm GEMINI® Knee Prosthesis System Fixed Polyethylenplateau, L2A/L2B left, medium small/medium small plus, UHMWPE, H h = 14mm Plateau.H 18mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing H 6mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing H 8mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing H 10mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing H 12mm GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Fixed Bearing H 14mm GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right x-small, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right small, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right medium, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right large, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right x-large, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left x-small, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left small, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left medium, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left large, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left x-large, CoCrMo, microporous GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, right, x-small CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, right, small CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, right, medium CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, right, large CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, right, x-large CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, left, x-small CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, left, small CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, left, medium CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, left, large CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, left, x-large CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R1, right x-small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R2, right small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R3, right medium, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R4, right large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R5, right x-large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L1, left x-small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L2, left small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L3, left medium, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L4, left large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L5, left x-large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R1, right x-small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R2, right small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R3, right medium, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R4, right large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R5, right x-large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L1, left x-small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L2, left small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L3, left medium, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L4, left large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L5, left x-large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Mobile Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R1, right x-small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R2, right small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R3, right medium, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R4, right large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R5, right x-large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L1, left x-small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L2, left small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L3, left medium, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L4, left large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L5, left x-large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R1, right x-small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R2, right small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R3, right medium, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R4, right large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, R5, right x-large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L1, left x-small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L2, left small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L3, left medium, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L4, left large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, L5, left x-large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless, Fixed Bearing GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 1 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 2 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 3 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 4 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 5 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 1 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 2 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 3 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 4 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 5 CoCrMo GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 1 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 2 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 3 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 4 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, right, 5 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 1 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 2 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 3 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 4 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, left, 5 CoCrMo, TiCaP® GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, x-small (1), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, small (2) CoCrMo, cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, medium (3), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, large (4) CoCrMo, cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, x-large (5), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, x-small plus (1B), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right medium-small (2A), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, right, medium small plus (2B), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, x-small (1), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, small (2) CoCrMo, cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, medium (3) CoCrMo, cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, large (4) CoCrMo, cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, x-large (5), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, x-small plus (1B), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left medium-small (2A), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, left, medium small plus (2B), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,x-small, R1, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,x-small, R1, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,x-small, R1, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,x-small, R1, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,small, R2, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,small, R2, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,small, R2, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,small, R2, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,medium, R3, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,medium, R3, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,medium, R3, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,medium, R3, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,large, R4, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,large, R4, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,large, R4, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,large, R4, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,x-large, R5, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,x-large, R5, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,x-large, R5, right GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,x-large, R5, right GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces right, medium small, UHMWPE GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces right, medium small, UHMWPE GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces right, medium small, UHMWPE GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces right, medium small, UHMWPE GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces R2A/R2B, right, medium small/medium small plus, UHMWPE, H hmm H =mm H 8mm, plateau height 12mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces R2A/R2B, right, medium small/medium small plus, UHMWPE, H hmm H =mm H 10mm, plateau height 14mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces R2A/R2B, right, medium small/medium small plus, UHMWPE, H hmm H =mm H 12mm, plateau height 16mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces R2A/R2B, right, medium small/medium small plus, UHMWPE, H hmm H =mm H 14mm, plateau height 18mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces right, x-small plus (1B), UHMWPE H 5mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces right, x-small plus (1B), UHMWPE H 7mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces right, x-small plus (1B), UHMWPE H 9mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces right, x-small plus (1B), UHMWPE H 11mm GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,x-small, L1, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,x-small, L1, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,x-small, L1, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,x-small, L1, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,small, L2, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,small, L2, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,small, L2, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,small, L2, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,medium, L3, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,medium, L3, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,medium, L3, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,medium, L3, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,large, L4, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,large, L4, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,large, L4, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,large, L4, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=12 mm,x-large, L5, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface; H=14 mm,x-large, L5, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=16 mm,x-large, L5, left GEMINI® MKII ModularKnee S.,PE Rot. Art.Surface, H=18 mm,x-large, L5, left GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces left, medium small, UHMWPE GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces left, medium small, UHMWPE GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces left, medium small, UHMWPE GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces left, medium small, UHMWPE GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces L2A/L2B, left, medium small/medium small plus, UHMWPE, H hmm H =mm H 8mm, plateau height 12mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces L2A/L2B, left, medium small/medium small plus, UHMWPE, H hmm H =mm H 10mm, plateau height 14mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces L2A/L2B, left, medium small/medium small plus, UHMWPE, H hmm H =mm H 12mm, plateau height 16mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces L2A/L2B, left, medium small/medium small plus, UHMWPE, H hmm H =mm H 14mm, plateau height 18mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces left, x-small plus (1B), UHMWPE H 5mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces left, x-small plus (1B), UHMWPE H 7mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces left, x-small plus (1B), UHMWPE H 9mm GEMINI® Knee Prosthesis System Rotating Articulating Surfaces left, x-small plus (1B), UHMWPE H 11mm GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, right, x-small (1), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, right, small (2), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, right, medium (3), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, right, large (4), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, right, x-large (5), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, left, x-small (1), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, left, small (2), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, left, medium (3), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, left, large (4), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Mobile Bearing, left, x-large (5), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, right, x-small (1), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, right, small (2), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, right, medium (3), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, right, large (4), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, right, x-large (5), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, left, x-small (1), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, left, small (2), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, left, medium (3), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, left, large (4), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Component, Metal, Fixed Bearing, left, x-large (5), CoCrMo cementable, SpheroGrip™, Monoblock GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, x-small (1), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, small (2), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, medium (3), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, large (4), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, x-large (5), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, x-small plus (1B), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, medium-small (2A), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, medium small plus (2B) CoCrMo, microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, x-small (1), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, small (2), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, medium (3), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, large (4), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, x-large (5), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, x-small plus (1B), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, medium-small (2A), CoCrMo microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, medium small plus (2B) CoCrMo, microporous, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, x-small (1), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, small (2), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, medium (3), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, large (4), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, x-large (5), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, x-small plus (1B), CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, medium-small (2A), CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, medium small plus (2B) CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, x-small (1), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, small (2), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, medium (3), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, large (4), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, x-large (5), CoCrMo, TiCaP® TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, x-small plus (1B), CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, medium-small (2A), CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, medium small plus (2B) CoCrMo, TiCaP®, TiCaP®-coated cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1, right x-small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2, right, small CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R3, right medium, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R4, right, large CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R5, right x-large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1B, Fixed Bearing PS, right, x-small plus CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2A, right medium small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2B, right medium small plus, CoCrMo/TiNbN TiNbN surface modification cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L1, left x-small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2, left, small CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L3, left, medium CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L4, left, large CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L5, left x-large, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L1B, Fixed Bearing PS, left, x-small plus CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2A, left medium small, CoCrMo/TiNbN, TiNbN surface modification, cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2B, left medium small plus, CoCrMo/TiNbN TiNbN surface modification cementable GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1, right x-small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2, right, small CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R3, right medium, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R4, right, large CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R5, right x-large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1B, Fixed Bearing PS, right, x-small plus CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2A, right medium small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R2B, right medium small plus CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L1, left x-small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2, left, small CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L3, left, medium CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L4, left, large CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L5, left x-large, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, R1B, Fixed Bearing PS, left, x-small plus CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2A, left medium small, CoCrMo/TiNbN/TiCaP® TiNb-TiCaP® surface modification cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, L2B, left medium small plus CoCrMo/TiNbN/TiCaP®, TiNb-TiCaP® surface modification, cementless GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, x-small (1), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, small (2), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, medium (3), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, large (4), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, x-large (5), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, x-small plus (1B), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, medium-small (2A), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS right, medium small plus (2B) CoCrMo, cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, x-small (1), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, small (2), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, medium (3), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, large (4), CoCrMo, cementable SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, x-large (5), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, x-small plus (1B), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, medium-small (2A), CoCrMo cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Femoral Component, Fixed Bearing PS left, medium small plus (2B) CoCrMo, cementable, SpheroGrip™ GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE Posterior Stabilized, H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE Posterior Stabilized, H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE Posterior Stabilized, H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE Posterior Stabilized, H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, right x-small plus (1B), UHMWPE Posterior Stabilized, H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small (1), UHMWPE, Posterior Stabilized H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, small (2), UHMWPE, Posterior Stabilized H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium (3), UHMWPE, Posterior Stabilized H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, large (4), UHMWPE, Posterior Stabilized H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-large (5), UHMWPE, Posterior Stabilized H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, medium small/medium small plus (2A/2B) UHMWPE, Posterior Stabilized, H 14 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 6 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 8 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 10 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 12 GEMINI® Knee Prosthesis System Articulating Surface, left, x-small plus (1B), UHMWPE, Posterior Stabilized, H 14 GEMINI® MKII ModularKnee System, TaperCap, microp.surface,f. Tibial Component Taper Cap for TibialComponent, TiCaP®double coating,dia. 16 mm, 31 mm GEMINI® Knee Prosthesis System Taper Cap, Tilastan®, microporous L 28, Ø 16, for Tibial Components GEMINI® Knee Prosthesis System Patella Component, 1, 3-Pegs O.D. 25mm, H 7mm GEMINI® Knee Prosthesis System Patella Component, 2, 3-Pegs O.D. 28mm, H 8mm GEMINI® Knee Prosthesis System Patella Component, 3, 3-Pegs O.D. 31mm, H 9mm GEMINI® Knee Prosthesis System Patella Component, 4, 3-Pegs O.D. 34mm, H 10mm GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Stem, Size 7, Tilastan® microporous, cemented, Taper 10/12 GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Stem, Size 10, Tilastan® microporous, cemented, Taper 10/12 GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Stem, Size 14, Tilastan® microporous, cemented, Taper 10/12 GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Stem, Size 7, Tilastan® microporous, cementless, Taper 10/12 GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Stem, Size 10, Tilastan® microporous, cementless, Taper 10/12 GEMINI® Knee Prosthesis System Tibial Stem, Size 14, Tilastan® microporous, cementless, Taper 10/12/318-102/01 318-102/02 318-102/03 318-102/04 318-102/05 318-102/16 318-102/25 318-102/26 318-103/01 318-103/02 318-103/03 318-103/04 318-103/05 318-103/16 318-103/25 318-103/26 318-204/01 318-204/02 318-204/03 318-204/04 318-204/05 318-204/16 318-204/25 318-204/26 318-205/01 318-205/02 318-205/03 318-205/04 318-205/05 318-205/16 318-205/25 318-205/26 318-206/01 318-206/02 318-206/03 318-206/04 318-206/05 318-206/16 318-206/25 318-206/26 318-207/01 318-207/02 318-207/03 318-207/04 318-207/05 318-207/16 318-207/25 318-207/26 318-208/01 318-208/02 318-208/03 318-208/04 318-208/05 318-208/16 318-208/25 318-208/26 318-209/01 318-209/02 318-209/03 318-209/04 318-209/05 318-209/16 318-209/25 318-209/26 318-231/10 318-231/12 318-231/14 318-231/16 318-231/18 318-232/10 318-232/12 318-232/14 318-232/16 318-232/18 318-233/10 318-233/12 318-233/14 318-233/16 318-233/18 318-234/10 318-234/12 318-234/14 318-234/16 318-234/18 318-235/10 318-235/12 318-235/14 318-235/16 318-235/18 318-237/10 318-237/12 318-237/14 318-237/16 318-237/18 318-238/10 318-238/12 318-238/14 318-238/16 318-238/18 318-241/10 318-241/12 318-241/14 318-241/16 318-241/18 318-242/10 318-242/12 318-242/14 318-242/16 318-242/18 318-243/10 318-243/12 318-243/14 318-243/16 318-243/18 318-244/10 318-244/12 318-244/14 318-244/16 318-244/18 318-245/10 318-245/12 318-245/14 318-245/16 318-245/18 318-247/10 318-247/12 318-247/14 318-247/16 318-247/18 318-248/10 318-248/12 318-248/14 318-248/16 318-248/18 318-312/01 318-312/02 318-312/03 318-312/04 318-312/05 318-313/01 318-313/02 318-313/03 318-313/04 318-313/05 318-316/01 318-316/02 318-316/03 318-316/04 318-316/05 318-317/01 318-317/02 318-317/03 318-317/04 318-317/05 318-324/01 318-324/02 318-324/03 318-324/04 318-324/05 318-325/01 318-325/02 318-325/03 318-325/04 318-325/05 318-326/01 318-326/02 318-326/03 318-326/04 318-326/05 318-327/01 318-327/02 318-327/03 318-327/04 318-327/05 318-328/01 318-328/02 318-328/03 318-328/04 318-328/05 318-329/01 318-329/02 318-329/03 318-329/04 318-329/05 318-336/01 318-336/02 318-336/03 318-336/04 318-336/05 318-337/01 318-337/02 318-337/03 318-337/04 318-337/05 318-372/01 318-372/02 318-372/03 318-372/04 318-372/05 318-373/01 318-373/02 318-373/03 318-373/04 318-373/05 318-376/01 318-376/02 318-376/03 318-376/04 318-376/05 318-377/01 318-377/02 318-377/03 318-377/04 318-377/05 318-402/01 318-402/02 318-402/03 318-402/04 318-402/05 318-402/16 318-402/25 318-402/26 318-403/01 318-403/02 318-403/03 318-403/04 318-403/05 318-403/16 318-403/25 318-403/26 318-431/12 318-431/14 318-431/16 318-431/18 318-432/12 318-432/14 318-432/16 318-432/18 318-433/12 318-433/14 318-433/16 318-433/18 318-434/12 318-434/14 318-434/16 318-434/18 318-435/12 318-435/14 318-435/16 318-435/18 318-436/12 318-436/14 318-436/16 318-436/18 318-437/12 318-437/14 318-437/16 318-437/18 318-438/12 318-438/14 318-438/16 318-438/18 318-441/12 318-441/14 318-441/16 318-441/18 318-442/12 318-442/14 318-442/16 318-442/18 318-443/12 318-443/14 318-443/16 318-443/18 318-444/12 318-444/14 318-444/16 318-444/18 318-445/12 318-445/14 318-445/16 318-445/18 318-446/12 318-446/14 318-446/16 318-446/18 318-447/12 318-447/14 318-447/16 318-447/18 318-448/12 318-448/14 318-448/16 318-448/18 318-452/01 318-452/02 318-452/03 318-452/04 318-452/05 318-453/01 318-453/02 318-453/03 318-453/04 318-453/05 318-482/01 318-482/02 318-482/03 318-482/04 318-482/05 318-483/01 318-483/02 318-483/03 318-483/04 318-483/05 318-112/01 318-112/02 318-112/03 318-112/04 318-112/05 318-112/16 318-112/25 318-112/26 318-113/01 318-113/02 318-113/03 318-113/04 318-113/05 318-113/16 318-113/25 318-113/26 318-212/01 318-212/02 318-212/03 318-212/04 318-212/05 318-212/16 318-212/25 318-212/26 318-213/01 318-213/02 318-213/03 318-213/04 318-213/05 318-213/16 318-213/25 318-213/26 318-214/01 318-214/02 318-214/03 318-214/04 318-214/05 318-214/16 318-214/25 318-214/26 318-215/01 318-215/02 318-215/03 318-215/04 318-215/05 318-215/16 318-215/25 318-215/26 318-216/01 318-216/02 318-216/03 318-216/04 318-216/05 318-216/16 318-216/25 318-216/26 318-217/01 318-217/02 318-217/03 318-217/04 318-217/05 318-217/16 318-217/25 318-217/26 318-412/01 318-412/02 318-412/03 318-412/04 318-412/05 318-412/16 318-412/25 318-412/26 318-413/01 318-413/02 318-413/03 318-413/04 318-413/05 318-413/16 318-413/25 318-413/26 318-251/10 318-251/12 318-251/14 318-251/16 318-251/18 318-252/10 318-252/12 318-252/14 318-252/16 318-252/18 318-253/10 318-253/12 318-253/14 318-253/16 318-253/18 318-254/10 318-254/12 318-254/14 318-254/16 318-254/18 318-255/10 318-255/12 318-255/14 318-255/16 318-255/18 318-256/10 318-256/12 318-256/14 318-256/16 318-256/18 318-258/10 318-258/12 318-258/14 318-258/16 318-258/18 318-261/10 318-261/12 318-261/14 318-261/16 318-261/18 318-262/10 318-262/12 318-262/14 318-262/16 318-262/18 318-263/10 318-263/12 318-263/14 318-263/16 318-263/18 318-264/10 318-264/12 318-264/14 318-264/16 318-264/18 318-265/10 318-265/12 318-265/14 318-265/16 318-265/18 318-266/10 318-266/12 318-266/14 318-266/16 318-266/18 318-268/10 318-268/12 318-268/14 318-268/16 318-268/18 318-314 318-314/01 318-315 318-401/25 318-401/28 318-401/31 318-401/34 318-190/07 318-190/10 318-190/14 318-191/07 318-191/10 318-191/14 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
27 Khớp gối toàn phần Link® Endo-Model®Knee các cỡ Link® Endo-Model®Rotation Knee JointP.,pat. flange,anti-lux., x-small, right Link® Endo-Model®Rotation Knee JointP.,pat. flange,anti-lux., x-small, left Link® Endo-Model®Rotation Knee JointP.,pat. flange,anti-lux., small, right Link® Endo-Model®Rotation Knee JointP.,pat. flange,anti-lux., small, left Link® Endo-Model®Rotation Knee JointP.,pat. flange,anti-lux.,medium, right Link® Endo-Model®Rotation Knee JointP.,pat. flange,anti-lux.,medium, left Link® Endo-M. Rotat.Knee Joint Prosth.,w. pat. flange,anti-lux., large, right Link® Endo-M. Rotat.Knee Joint Prosth.,w. pat. flange,anti-lux., large, left Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, right/left x-small, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, right/left small, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, right/left medium, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, right/left large, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Knee-Joint Prosthesis right, x-small, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with Anti-luxation Device, cemented Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Knee-Joint Prosthesis, left x-small, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with Anti-luxation Device, cemented Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Knee-Joint Prosthesis right, small, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with Anti-luxation Device, cemented Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Knee-Joint Prosthesis, left small, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with Anti-luxation Device cemented Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Knee-Joint Prosthesis right, medium, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with Anti-luxation Device, cemented Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Knee-Joint Prosthesis, left medium, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with Anti-luxation Device cemented Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Knee-Joint Prosthesis right, large, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with Anti-luxation Device, cemented Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Knee-Joint Prosthesis, left large, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with Anti-luxation Device cemented Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, x-small CoCrMo/TiNbN, with Anti-luxation Device Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, small CoCrMo/TiNbN, with Anti-luxation Device Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, medium CoCrMo/TiNbN, with Anti-luxation Device Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, large CoCrMo/TiNbN, with Anti-luxation Device Link® Endo-Model®Hinge Knee Joint P.,w. patellar flange,x-small, right Link® Endo-Model®Hinge Knee Joint P.,w. patellar flange,x-small, left Link® Endo-Model®Hinge Knee Joint P.,w. patellar flange,small, right Link® Endo-Model®Hinge Knee Joint P.,w. patellar flange,small, left Link® Endo-Model®Hinge Knee Joint P.,w. patellar flange,medium, right Link® Endo-Model®Hinge Knee Joint P.,w. patellar flange,medium, left Link® Endo-Model®Hinge Knee Joint P.,w. patellar flange,large, right Link® Endo-Model®Hinge Knee Joint P.,w. patellar flange,large, left Endo-M. Mod.RotationKnee, Fem. Comp.,w. patellar flange,x-small, right Endo-M. Mod.RotationKnee, Fem. Comp.,w. patellar flange,x-small, left Endo-M. Mod.RotationKnee, Fem. Comp.,w. patellar flange,small, right Endo-M. Mod.RotationKnee, Fem. Comp.,w. patellar flange,small, left Endo-M. Mod.RotationKnee, Fem. Comp.,w. patellar flange,medium, right Endo-M. Mod.RotationKnee, Fem. Comp.,w. patellar flange,medium, left Endo-M. Mod.RotationKnee, Fem. Comp.,w. patellar flange,large, right Endo-M. Mod.RotationKnee, Fem. Comp.,w. patellar flange,large, left Endo-M. Mod.RotationKnee, Tibial Comp.,x-small, neutral Endo-M. Mod.RotationKnee, Tibial Comp.,small, neutral Endo-M. Mod.RotationKnee, Tibial Comp.,medium, neutral Endo-M. Mod.RotationKnee, Tibial Comp.,large, neutral Endo-M. Mod.RotationKnee,Joint Comp.Unitw. patellar flange,x-small, right Endo-M. Mod.RotationKnee,Joint Comp.Unitw. patellar flange,x-small, left Endo-M. Mod.RotationKnee,Joint Comp.Unitw. patellar flange,small, right Endo-M. Mod.RotationKnee,Joint Comp.Unitw. patellar flange,small, left Endo-M. Mod.RotationKnee,Joint Comp.Unitw. patellar flange,medium, right Endo-M. Mod.RotationKnee,Joint Comp.Unitw. patellar flange,medium, left Endo-M. Mod.RotationKnee,Joint Comp.Unitw. patellar flange,large, right Endo-M. Mod.RotationKnee,Joint Comp.Unitw. patellar flange,large, left Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Knee-Joint Prosthesis right, x-small, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with grooves cemented, W= 55 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Knee-Joint Prosthesis left, x-small, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with grooves cemented, W= 55 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Knee-Joint Prosthesis right, small, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with grooves cemented, W= 60 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Knee-Joint Prosthesis left, small, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with grooves cemented, W= 60 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Knee-Joint Prosthesis right, medium, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with grooves cemented, W= 65 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Knee-Joint Prosthesis left, medium, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with grooves cemented, W= 65 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Knee-Joint Prosthesis right, large, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with grooves cemented, W= 75 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Knee-Joint Prosthesis left, large, CoCrMo/TiNbN, with Patellar Flange, with grooves cemented, W= 75 mm Endo-Model® Total Hinge Knee Femoral Component, right, x-small with Patellar Flange, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Femoral Component, left, x-small with Patellar Flange, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Femoral Component, right, small with Patellar Flange, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Femoral Component, left, small with Patellar Flange, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Femoral Component, right, medium with Patellar Flange, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Femoral Component, left, medium with Patellar Flange, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Femoral Component, right, large with Patellar Flange, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Femoral Component, left, large with Patellar Flange, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Tibial Component, neutral, x-small CoCrMo, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Tibial Component, neutral, small CoCrMo, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Tibial Component, neutral, medium CoCrMo, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Tibial Component, neutral, large CoCrMo, with grooves Endo-Model® Total Hinge Knee Knee-Joint Prosthesis, right x-small, CoCr, with Patellar Flange with grooves, W 55mm Endo-Model® Total Hinge Knee Knee-Joint Prosthesis, left x-small, CoCr, with Patellar Flange with grooves, W 55mm Endo-Model® Total Hinge Knee Knee-Joint Prosthesis, right, small CoCr, with Patellar Flange, with grooves, W 60mm Endo-Model® Total Hinge Knee Knee-Joint Prosthesis, left, small CoCr, with Patellar Flange, with grooves, W 60mm Endo-Model® Total Hinge Knee Knee-Joint Prosthesis, right medium, CoCr, with Patellar Flange with grooves, W 65mm Endo-Model® Total Hinge Knee Knee-Joint Prosthesis, left, medium CoCr, with Patellar Flange, with grooves, W 65mm Endo-Model® Total Hinge Knee Knee-Joint Prosthesis, right, large CoCr, with Patellar Flange, with grooves, W 75mm Endo-Model® Total Hinge Knee Knee-Joint Prosthesis, left, large CoCr, with Patellar Flange, with grooves, W 75mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem CoCrMo, cementable, with additional tabs, L 50, Head-Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem CoCrMo, cementable, with additional tabs, L 80, Head-Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem CoCrMo, cementable, with additional tabs, L 95, Head-Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem CoCrMo, cementable, with additional tabs, L 120, Head-Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem CoCrMo, cementable, with additional tabs, L 135, Head-Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem CoCrMo, cementable, with additional tabs, L 160, Head-Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem CoCrMo, cementable, with additional tabs, L 200, Head-Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem CoCrMo, cementable, with additional tabs, L 240, Head-Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem CoCrMo, cementable, with additional tabs, L 280, Head-Ø 16 Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Modular Stem, with additional tabs, CoCrMo/TiNbN cementable, L= 50 mm, Ø 16 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Modular Stem, with additional tabs, CoCrMo/TiNbN cementable, L= 80 mm, Ø 16 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Modular Stem, with additional tabs, CoCrMo/TiNbN cementable, L= 95 mm, Ø 16 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Modular Stem, with additional tabs, CoCrMo/TiNbN cementable, L= 120 mm, Ø 16 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Modular Stem, with additional tabs, CoCrMo/TiNbN cementable, L= 135 mm, Ø 16 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Modular Stem, with additional tabs, CoCrMo/TiNbN cementable, L= 160 mm, Ø 16 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Modular Stem, with additional tabs, CoCrMo/TiNbN cementable, L= 200 mm, Ø 16 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Modular Stem, with additional tabs, CoCrMo/TiNbN cementable, L= 240 mm, Ø 16 mm Endo-Model® - M, Rotational Knee Prosthesis, Modular Stem, with additional tabs, CoCrMo/TiNbN cementable, L= 280 mm, Ø 16 mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 60 Ø 10 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 60 Ø 12 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 60 Ø 14 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 60 Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 60 Ø 18 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 120 Ø 12 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 120 Ø 14 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 120 Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 120 Ø 18 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 160 Ø 12 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 160 Ø 14 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 160 Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 160 Ø 18 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 200 Ø 12 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 200 Ø 14 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 200 Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 200 Ø 18 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 240 Ø 12 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 240 Ø 14 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 240 Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 240 Ø 18 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 280 Ø 12 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 280 Ø 14 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 280 Ø 16 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, cylindrical, L 280 Ø 18 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, conical, L 50 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, conical, L 80 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, conical, L 95 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, conical, L 120 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, conical, L 135 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, conical, L 160 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, conical, L 200 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, conical, L 240 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Modular Stem Ti6Al4V, cementless, with additional tabs, conical, L 280 Femoral Segment, S1,20 mm, small, right,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S1,20 mm, medium,right,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S1,20 mm, large, right,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S1,20 mm, small, left,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S1,20 mm, medium, left,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S1,20 mm, large, left,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S2,25 mm, small, right,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S2,25 mm, medium,right,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S2,25 mm, large, right,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S2,25 mm, small, left,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S2,25 mm, medium,left,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S2,25 mm, large, left,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S1,20 mm,x-small,right,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S1,20 mm,x-small,left,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S2,25 mm,x-small,right,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Femoral Segment, S2,25 mm,x-small,left,Pack of 2, f. Endo-M.Mod. Knee P. System Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,XS1 ,H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,S1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,M1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,L1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,S1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,S1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,M1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,M1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,L1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,L1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,S1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,M1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,L1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,S1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,S1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,M1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,M1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,L1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,L1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,XS1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,SX1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,SX1, H=20 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,SX1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,SX1, H=20 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,XS2, H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,S2 ,H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,M2, H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,L2, H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,S2 ,H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,S2 ,H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,M2, H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,M2, H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,L2, H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,L2, H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,S2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,M2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,L2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,S2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,S2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,M2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,M2 ,H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,L2 ,H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,L2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®,med./lat.,XS2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,SX2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,SX2, H=25 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, medial,SX2, H=25 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, lateral,SX2, H=25 mm, right Femoral Spacer, S3,50 mm,x-small,right,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S3,50 mm,x-small,left,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S3,50 mm, small, right,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S3,50 mm, small, left,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S3,50 mm, medium, right,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S3,50 mm, medium, left,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S3,50 mm, large, right,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S3,50 mm, large, left,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,80 mm,x-small, left,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,80 mm, small, right,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,80 mm, small, left,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,80 mm, medium, right,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,80 mm, medium, left,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,80 mm, large, right,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,80 mm, large, left,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,80mm,x-small, right,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,10 mm,x-small,right,Endo-M. Modul. KneeP. System Femoral Spacer, S4,20 mm,x-small,left,Endo-M. Modul. KneeP. System Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, left, x-small, Ti6Al4V H 50, W 55 Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, size S3,H=50 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, size S3,H=50 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, size M3,H=50 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, size M3,H=50 mm, left Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, size L3,H=50 mm, right Endo-M. Modular KneeProsth.,Fem.Segment,Tilastan®, size L3,H=50 mm, left Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, right, x-small, Ti6Al4V H 50, W 55 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, right, x-small, Ti6Al4V H 80, W 55 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, left, x-small, Ti6Al4V H 80, W 55 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, right, small, Ti6Al4V H 80, W 60 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, left, small, Ti6Al4V, H 80 W 60 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, right, medium, Ti6Al4V H 80, W 65 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, left, medium, Ti6Al4V H 80, W 65 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, right, large, Ti6Al4V H 80, W 75 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Femoral Segment, left, large, Ti6Al4V, H 80 W 75 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, x-small, Ti6Al4V Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, x-small, Ti6Al4V, L 20 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, x-small, Ti6Al4V, L 40 Endo-M. Modular KneeProsth.,Dist.FemoralSpacer, Tilastan®,for size XS, H=60 mm Endo-M. Modular KneeProsth.,Dist.FemoralSpacer, Tilastan®,for size XS, H=80 mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, small, Ti6Al4V Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, small, Ti6Al4V, L 20 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, small, Ti6Al4V, L 40 Endo-M. Modular KneeProsth.,Dist.FemoralSpacer, Tilastan®,for size S, H=60 mm Endo-M. Modular KneeProsth.,Dist.FemoralSpacer, Tilastan®,for size S, H=80 mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, medium, Ti6Al4V Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, medium, Ti6Al4V,L20 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, medium, Ti6Al4V,L40 Endo-M. Modular KneeProsth.,Dist.FemoralSpacer, Tilastan®,for size M, H=60 mm Endo-M. Modular KneeProsth.,Dist.FemoralSpacer, Tilastan®,for size M, H=80 mm Endo-M. Modular KneeProsth.,Dist.FemoralSpacer, Tilastan®,for size L, H=10 mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, large, Ti6Al4V, L 20 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Distal Femoral Spacer, large, Ti6Al4V, L 40 Endo-M. Modular KneeProsth.,Dist.FemoralSpacer, Tilastan®,for size L, H=60 mm Endo-M. Modular KneeProsth.,Dist.FemoralSpacer, Tilastan®,for size L, H=80 mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,small, height = 5mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE, small, height = 10mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,small, height = 15mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,small, h.=5+10+15 mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,x-small,height= 5mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,x-small,height=10mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,x-small,height=15mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,x-small,h.=5+10+15mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,medium,height= 5mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,medium,height =10mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,medium,height =15mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,medium,h.=5+10+15 mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,large, height 5mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,large, height 10mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,large, height 15mm Prox.Tibial Spacer,Endo-Model® RotationKnee Pr., UHMWPE,large,h.= 5+10+15 mm Prox.Tibial Spacer,anat.,Endo-Mod. Rot.Knee Pr., UHMWPE,x-small,h.=5+10+10mm Prox.Tibial Spacer,anat.,Endo-Mod. Rot.Knee Pr., UHMWPE,small, h.=5+10+10 mm Prox.Tibial Spacer,anat.,Endo-Mod. Rot.Knee Pr., UHMWPE,medium,h.=5+10+10mm Prox.Tibial Spacer,anat.,Endo-Mod. Rot.Knee Pr., UHMWPE,large,h.= 5+10+10 mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, x-small Tilastan®, full, Ø 55, H 5 Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, x-small Tilastan®, full, Ø 55, H 10 Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, x-small Tilastan®, full, Ø 55, H 15 Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, small, Tilastan® full, Ø 60, H 5, Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, small, Tilastan® full, Ø 60, H 10, Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, small, Tilastan® full, Ø 60, H 15, Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, medium Tilastan®, full, Ø 65, H 5 Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, medium Tilastan®, full, Ø 65, H 10 Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, medium Tilastan®, full, Ø 65, H 15 Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, large, Tilastan® full, Ø 75, H 5, Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, large, Tilastan® full, Ø 75, H 10, Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer, right and left, neutral, large, Tilastan® full, Ø 75, H 15, Endo-Model®-M Prox.Tibial.Unterl.-Scheibe. z. modul.Kniegel.,Endo-Mod.®,H. 5 mm,Gr.S, +Schr. Prox.Tibial.Unterl.-Scheibe. z. modul.Kniegel.,Endo-Mod.®,H. 5 mm,Gr.M, +Schr. Prox.Tibial.Unterl.-Scheibe. z. modul.Kniegel.,Endo-Mod.®,H. 5 mm,Gr.L, +Schr. Prox.Tibial.Unterl.-Scheibe. z. modul.Kniegel.,Endo-Mod.®,H.10 mm,Gr.S, +Schr. Prox.Tibial.Unterl.-Scheibe. z. modul.Kniegel.,Endo-Mod.®,H.10 mm,Gr.M, +Schr. Prox.Tibial.Unterl.-Scheibe. z. modul.Kniegel.,Endo-Mod.®,H.10 mm,Gr.L, +Schr. Prox.Tibial.Unterl.-Scheibe. z. modul.Kniegel.,Endo-Mod.®,H.15 mm,Gr.S, +Schr. Prox.Tibial.Unterl.-Scheibe. z. modul.Kniegel.,Endo-Mod.®,H.15 mm,Gr.M, +Schr. Prox.Tibial.Unterl.-Scheibe. z. modul.Kniegel.,Endo-Mod.®,H.15 mm,Gr.L, +Schr. Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer medial/lateral, x-small, Tilastan® half, H 5, Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer medial/lateral, x-small, Tilastan® half, H 10, Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Spacer medial/lateral, x-small, Tilastan® half, H 15, Endo-Model®-M Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, x-small, Ti6Al4V L 55, H 60, W 55 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, x-small, Ti6Al4V Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, x-small, Ti6Al4V L 20 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, x-small, Ti6Al4V L 40 Endo-M. Modular KneeProsth., ProximalTibial Spacer,for size XS, H=60 mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, small, Ti6Al4V, L 60 H 60, W 60 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, small, Ti6Al4V Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, small, Ti6Al4V, L 20 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, small, Ti6Al4V, L 40 Endo-M. Modular KneeProsth., ProximalTibial Spacer,for size S, H=60 mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, medium, Ti6Al4V L 65, H 60, W 65 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, medium, Ti6Al4V Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, medium, Ti6Al4VL 20 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, medium, Ti6Al4V L40 Endo-M. Modular KneeProsth., ProximalTibial Spacer,for size M, H=60 mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, large, Ti6Al4V, L 75 H 60, W 75 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, large, Ti6Al4V Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, large, Ti6Al4V, L 20 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, modular, Proximal Tibial Spacer, large, Ti6Al4V, L 40 Endo-M. Modular KneeProsth., ProximalTibial Spacer,for size L, H=60 mm Centering Device,UHMWPE, Set of 3,12,14,16 mm, Endo-M.Mod. Knee Pr. System Centering Device,UHMWPE, dia. 12 mm,Endo-Model® ModularKnee Prosth. System Centering Device,UHMWPE, dia. 14 mm,Endo-Model® ModularKnee Prosth. System Centering Device,UHMWPE, dia. 16 mm,Endo-Model® ModularKnee Prosth. System Patellar Component,Endo-Mod. Rotat.KneePr.,centric, round,small, dia. 30 mm Patellar Component,Endo-Mod. Rotat.KneePr.,centric, round,medium, dia. 35 mm Patellar Component,Endo-Mod. Rotat.KneePr.,centric, round,large, dia. 40 mm Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, right/left x-small, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, right/left small, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, right/left medium, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Replacement Set, right/left large, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Tibial Plateau, neutral small, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Tibial Plateau, neutral medium, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Tibial Plateau, neutral large, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis, with anti-luxation device, Tibial Plateau, neutral x-small, UHMWPE, CoCrMo, with Anti-luxation Device, V02 Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis Replacement Set, right, x-small UHMWPE, CoCrMo, V02 Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis Replacement Set, right, small UHMWPE, CoCrMo, V02 Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis Replacement Set, right, medium UHMWPE,CoCrMo,V02 Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis Replacement Set, right, large UHMWPE, CoCrMo, V02 Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis Replacement Set, left, x-small UHMWPE, CoCrMo, V02 Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis Replacement Set, left, small UHMWPE, CoCrMo, V02 Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis Replacement Set, left, medium UHMWPE, CoCrMo, V02 Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis Replacement Set, left, large UHMWPE, CoCrMo, V02/15-8020/11 15-8020/12 15-8022/11 15-8022/12 15-8024/11 15-8024/12 15-8030/11 15-8030/12 15-0027/10 15-0027/11 15-0027/12 15-0027/13 15-9020/11 15-9020/12 15-9022/11 15-9022/12 15-9024/11 15-9024/12 15-9030/11 15-9030/12 15-3027/10 15-3027/11 15-3027/12 15-3027/13 15-2459/11 15-2459/12 15-2460/11 15-2460/12 15-2461/11 15-2461/12 15-2462/11 15-2462/12 15-2810/11 15-2810/12 15-2811/11 15-2811/12 15-2812/11 15-2812/12 15-2813/11 15-2813/12 15-2814/01 15-2814/02 15-2814/03 15-2814/04 15-2815/11 15-2815/12 15-2816/11 15-2816/12 15-2817/11 15-2817/12 15-2818/11 15-2818/12 15-3815/11 15-3815/12 15-3816/11 15-3816/12 15-3817/11 15-3817/12 15-3818/11 15-3818/12 15-2830/11 15-2830/12 15-2831/11 15-2831/12 15-2832/11 15-2832/12 15-2833/11 15-2833/12 15-2834/01 15-2834/02 15-2834/03 15-2834/04 15-2835/11 15-2835/12 15-2836/11 15-2836/12 15-2837/11 15-2837/12 15-2838/11 15-2838/12 15-2950/01 15-2950/02 15-2950/03 15-2950/04 15-2950/05 15-2950/06 15-2950/07 15-2950/08 15-2950/09 15-3950/01 15-3950/02 15-3950/03 15-3950/04 15-3950/05 15-3950/06 15-3950/07 15-3950/08 15-3950/09 15-2951/01 15-2951/02 15-2951/03 15-2951/04 15-2951/05 15-2951/06 15-2951/07 15-2951/08 15-2951/09 15-2951/10 15-2951/11 15-2951/12 15-2951/13 15-2951/14 15-2951/15 15-2951/16 15-2951/17 15-2951/18 15-2951/19 15-2951/20 15-2951/21 15-2951/22 15-2951/23 15-2951/24 15-2951/25 15-2952/01 15-2952/02 15-2952/03 15-2952/04 15-2952/05 15-2952/06 15-2952/07 15-2952/08 15-2952/09 15-2961/01 15-2961/02 15-2961/03 15-2961/10 15-2961/11 15-2961/12 15-2962/01 15-2962/02 15-2962/03 15-2962/10 15-2962/11 15-2962/12 15-2965/01 15-2965/10 15-2966/01 15-2966/10 15-2971/00 15-2971/01 15-2971/02 15-2971/03 15-2971/04 15-2971/05 15-2971/06 15-2971/07 15-2971/08 15-2971/09 15-2971/10 15-2971/11 15-2971/12 15-2971/14 15-2971/15 15-2971/16 15-2971/17 15-2971/18 15-2971/19 15-2971/95 15-2971/96 15-2971/97 15-2971/98 15-2971/99 15-2972/00 15-2972/01 15-2972/02 15-2972/03 15-2972/04 15-2972/05 15-2972/06 15-2972/07 15-2972/08 15-2972/09 15-2972/10 15-2972/11 15-2972/12 15-2972/14 15-2972/15 15-2972/16 15-2972/17 15-2972/18 15-2972/19 15-2972/95 15-2972/96 15-2972/97 15-2972/98 15-2972/99 15-2967/01 15-2967/10 15-2963/01 15-2963/02 15-2963/03 15-2963/04 15-2963/05 15-2963/06 15-2964/00 15-2964/01 15-2964/02 15-2964/03 15-2964/04 15-2964/05 15-2964/06 15-2964/99 15-2970/10 15-2970/20 15-2973/00 15-2973/01 15-2973/02 15-2973/03 15-2973/04 15-2973/05 15-2973/06 15-2973/99 15-2976/01 15-2976/02 15-2977/01 15-2977/02 15-2978/01 15-2978/02 15-2979/01 15-2979/02 15-2976/10 15-2976/20 15-2976/40 15-2976/60 15-2976/80 15-2977/10 15-2977/20 15-2977/40 15-2977/60 15-2977/80 15-2978/10 15-2978/20 15-2978/40 15-2978/60 15-2978/80 15-2979/10 15-2979/20 15-2979/40 15-2979/60 15-2979/80 15-2516/05 15-2516/10 15-2516/15 15-2516/29 15-2516/55 15-2516/60 15-2516/65 15-2516/70 15-2517/05 15-2517/10 15-2517/15 15-2517/29 15-2519/05 15-2519/10 15-2519/15 15-2519/29 15-2516/24 15-2516/25 15-2517/26 15-2519/27 15-2615/05 15-2615/10 15-2615/15 15-2616/05 15-2616/10 15-2616/15 15-2617/05 15-2617/10 15-2617/15 15-2618/05 15-2618/10 15-2618/15 15-2990/01 15-2990/02 15-2990/03 15-2990/04 15-2990/05 15-2990/06 15-2990/07 15-2990/08 15-2990/09 15-2990/11 15-2990/12 15-2990/13 15-2981/01 15-2981/10 15-2981/20 15-2981/40 15-2981/60 15-2982/01 15-2982/10 15-2982/20 15-2982/40 15-2982/60 15-2983/01 15-2983/10 15-2983/20 15-2983/40 15-2983/60 15-2984/01 15-2984/10 15-2984/20 15-2984/40 15-2984/60 15-2975/01 15-2975/12 15-2975/14 15-2975/16 15-2521/30 15-2521/35 15-2521/40 15-0027/10 15-0027/11 15-0027/12 15-0027/13 15-0027/14 15-0027/15 15-0027/16 15-0027/17 15-0027/20 15-0027/21 15-0027/22 15-0027/23 15-0027/30 15-0027/31 15-0027/32 15-0027/33 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
28 Khớp gối toàn phần Link® Endo-Model®Knee các cỡ Link® Endo-Model®Knee Fusion Nail SK,Tibial Comp.,size 1,2 Assembly Screws Link® Endo-Model®Knee Fusion Nail SK,Tibial Comp.,size 2,2 Assembly Screws Link® Endo-Model®Knee Fusion Nail SK,Tibial Comp.,size 3,2 Assembly Screws Link® Endo-Model®Knee Fusion Nail SK,Femoral Comp.,right,size 1 Link® Endo-Model®Knee Fusion Nail SK,Femoral Comp.,right,size 2 Link® Endo-Model®Knee Fusion Nail SK,Femoral Comp.,right,size 3 Link® Endo-Model®Knee Fusion Nail SK,Femoral Comp.,left,size 1 Link® Endo-Model®Knee Fusion Nail SK,Femoral Comp.,left,size 2 Link® Endo-Model®Knee Fusion Nail SK,Femoral Comp.,left,size 3 Centering Device,UHMWPE, Set of 3,12,14,16 mm, Endo-M.Mod. Knee Pr. System Centering Device,UHMWPE, dia. 12 mm,Endo-Model® ModularKnee Prosth. System Centering Device,UHMWPE, dia. 14 mm,Endo-Model® ModularKnee Prosth. System Centering Device,UHMWPE, dia. 16 mm,Endo-Model® ModularKnee Prosth. System/15-8429/21 15-8429/22 15-8429/23 15-8430/21 15-8430/22 15-8430/23 15-8431/21 15-8431/22 15-8431/23 15-2975/01 15-2975/12 15-2975/14 15-2975/16 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
29 Lồi cầu xương đùi khớp gối một ngăn Endo-Model ® SledKnee Prosthesis các cỡ Endo-Model ® SledKnee Prosthesis,small Endo-Model ® SledKnee Prosthesis,medium-small Endo-Model ® SledKnee Prosthesis,medium Endo-Model ® SledKnee Prosthesis,large LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Femoral Component, small CoCrMo/TiNbN, cementable, W 16 LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Femoral Component, medium small, CoCrMo/TiNbN, cementable W 17 LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Femoral Component, medium CoCrMo/TiNbN, cementable, W 18 LINK® Endo-Model® Sled Prosthesis System, Femoral Component, large CoCrMo/TiNbN, cementable, W 20/15-2020/40 15-2020/46 15-2020/52 15-2020/60 15-2220/40 15-2220/46 15-2220/52 15-2220/60 Waldemar Link GmbH & Co.KG Waldemar Link GmbH & Co.KG Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo lần đầu và thay lại lần sau Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C