STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản phụ khoa Theo phụ lục Theo phụ lục MESPA SAGLIK MALZ.SAN.VE TIC.AS. Dùng để khám bênh cho sản phụ khoa Quy tắc 12; Phần II, Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Giường đẻ Theo phụ lục Theo phụ lục MESPA SAGLIK MALZ.SAN.VE TIC.AS. Dùng để đỡ đẻ cho sản phụ Quy tắc 12; Phần II, Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại A