STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quick Test DOA Multi 5 Drug (MOP - MDMA - KET - MET - THC) TDOA05AM CHI NHÁNH CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Dùng xét nghiệm định tính các chất gây nghiện: Morphine; MethyleneDioxyl – Methamphetamine; Ketamine ; Methamphetamine; THC có trong mẫu Nước tiểu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Quick Test DOA Multi 4 Drug (MOP - MDMA - MET - THC) TDOA02AM CHI NHÁNH CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Dùng xét nghiệm định tính các chất gây nghiện: Morphine; MethyleneDioxyl – Methamphetamine; Methamphetamine; THC có trong mẫu Nước tiểu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Quick Test DOA Multi 4 Drug (MOP - AMP - MET - BZO) TDOA01AM CHI NHÁNH CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Dùng xét nghiệm định tính các chất gây nghiện: Morphine; Amphetamine; Methamphetamine; Benzodiazepine có trong mẫu Nước tiểu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Quick Test DOA Multi 4 Drug (MOP - AMP - MET - THC) TDOA00AM CHI NHÁNH CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Dùng xét nghiệm định tính các chất gây nghiện: Morphine; Amphetamine; Methamphetamine; THC có trong mẫu Nước tiểu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Quick Test MDMA TMDM00AM; TMDM30AM; TMDM40AM; TMDM50AM CHI NHÁNH CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Dùng xét nghiệm định tính chất gây nghiện MethyleneDioxyl - Methamphetamine có trong mẫu Nước tiểu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Quick Test MET TMET00AM; TMET30AM; TMET40AM; TMET50AM CHI NHÁNH CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Dùng xét nghiệm định tính chất gây nghiện Methamphetamine có trong mẫu Nước tiểu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Quick Test AMP TAMP00AM; TAMP30AM; TAMP40AM; TAMP50AM CHI NHÁNH CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Dùng xét nghiệm định tính chất gây nghiện Amphetamine có trong mẫu Nước tiểu. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Quick Test THC TTHC00AM; TTHC30AM; TTHC40AM; TTHC50AM CHI NHÁNH CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Dùng xét nghiệm định tính chất gây nghiện THC có trong mẫu Nước tiểu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Quick Test Heroin – Morphine - Opiates TMOP30AM; TMOP40AM; TMOP50AM; TMOP00AM CHI NHÁNH CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Dùng xét nghiệm định tính chất ma túy có trong mẫu Nước tiểu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A