STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ỐNG THÔNG (CATHETER) DẪN LƯU ĐA CHỨC NĂNG Theo phụ lục Theo phụ lục SUNGWON MEDICAL CO.,LTD Dùng để dẫn lưu qua da trong nhiều ứng dụng dẫn lưu khác nhau (ví dụ: cắt thận, đường mật và áp xe) Quy tắc 7, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B