STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ỐNG THÔNG CHO ĂN/ ỐNG THÔNG DẠ DÀY Theo phụ lục Theo phụ lục Symphon Medical Technology Co., Ltd Cung cấp chất dinh dưỡng duy trì sự sống cho bệnh nhân Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 DÂY HÚT ĐÀM NHỚT Theo phụ lục Theo phụ lục Symphon Medical Technology Co., Ltd Dùng để dẫn lưu dịch đàm nhớt Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 ỐNG THÔNG TIỂU Theo phụ lục Theo phụ lục Symphon Medical Technology Co., Ltd. Để dẫn nước tiểu ra ngoài Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B
4 Ống thông hậu môn Theo phụ lục Theo phụ lục Symphon Medical Technology Co., Ltd Giúp làm giảm áp lực trong ống tiêu hóa. Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Lọ lấy mẫu đàm, dịch, nhớt Theo phụ lục Theo phụ lục Symphon Medical Technology Co., Ltd Dùng để lấy mẫu đàm, nhớt, dịch Quy tắc 4, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 BỘ HÚT ĐÀM KÍN Theo phụ lục Theo phụ lục Symphon Medical Technology Co., Ltd Dùng để hút đàm qua ống nội khí quản hoặc mở khí quản thông qua hệ thống kín Quy tắc 5, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B