STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 3M™ Micropore™ Surgical Tape Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Company Băng y tế được sử dụng với mục đích chung để cố định các miếng dán lên da hoặc cố định các thiết bị y tế khác trên da. Phụ lục I, Phần II, Mục A, Quy tắc 4, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A