STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít khóa trong cho vít cánh chậu ARM15T Lock Screw, Iliac Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
2 Nẹp nối dọc uốn sẵn, các cỡ ARM15T Rod, 25mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 30mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 35mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 40mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 45mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 50mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 55mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 60mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 65mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 70mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 75mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 80mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 85mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 90mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 95mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 100mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 110mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 120mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 140mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 160mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 180mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 200mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 300mm Conventional Pre-Bent ARM15T Rod, 500mm PB Lordotic Kyphotic Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
3 Vít xương cánh chậu, các cỡ ARM15T Screw, 6.5x100mm Iliac ARM15T Screw, 6.5x60mm Iliac ARM15T Screw, 6.5x70mm Iliac ARM15T Screw, 6.5x80mm Iliac ARM15T Screw, 6.5x90mm Iliac ARM15T Screw, 7.5x100mm Iliac ARM15T Screw, 7.5x70mm Iliac ARM15T Screw, 7.5x80mm Iliac ARM15T Screw, 7.5x90mm Iliac ARM15T Screw, 8.5x100mm Iliac ARM15T Screw, 8.5x70mm Iliac ARM15T Screw, 8.5x80mm Iliac ARM15T Screw, 8.5x90mm Iliac Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
4 Vít khóa trong hai đầu ARM15S Lock Screw, Closed Head Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
5 Vít đa trục loại góc xoay hạn chế, các cỡ ARM15T Screw, 4x25mm PLS ARM15T Screw, 4x30mm PLS ARM15T Screw, 4x35mm PLS ARM15T Screw, 4x40mm PLS ARM15T Screw, 4x45mm PLS ARM15T Screw, 4.5x25mm PLS ARM15T Screw, 4.5x30mm PLS ARM15T Screw, 4.5x35mm PLS ARM15T Screw, 4.5x40mm PLS ARM15T Screw, 4.5x45mm PLS ARM15T Screw, 5x25mm PLS ARM15T Screw, 5x30mm PLS ARM15T Screw, 5x35mm PLS ARM15T Screw, 5x40mm PLS ARM15T Screw, 5x45mm PLS ARM15T Screw, 5x50mm PLS ARM15T Screw, 5.5x25mm PLS ARM15T Screw, 5.5x30mm PLS Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
6 Vít đa trục loại góc xoay hạn chế, các cỡ ARM15T Screw, 5.5x35mm PLS ARM15T Screw, 5.5x40mm PLS ARM15T Screw, 5.5x45mm PLS ARM15T Screw, 5.5x50mm PLS ARM15T Screw, 5.5x55mm PLS ARM15T Screw, 6.5x25mm PLS ARM15T Screw, 6.5x30mm PLS ARM15T Screw, 6.5x35mm PLS ARM15T Screw, 6.5x40mm PLS ARM15T Screw, 6.5x45mm PLS ARM15T Screw, 6.5x50mm PLS ARM15T Screw, 6.5x55mm PLS ARM15T Screw, 6.5x60mm PLS ARM15T Screw, 7.5x 30mm PLS ARM15T Screw, 7.5x 35mm PLS ARM15T Screw, 7.5x 40mm PLS ARM15T Screw, 7.5x 45mm PLS ARM15T Screw, 7.5x 50mm PLS ARM15T Screw, 7.5x 55mm PLS ARM15T Screw, 7.5x 60mm PLS Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
7 Vít trượt đa trục, các cỡ ARM15T Screw, 4x25mm Reduction ARM15T Screw, 4x30mm Reduction ARM15T Screw, 4x35mm Reduction ARM15T Screw, 4x40mm Reduction ARM15T Screw, 4x45mm Reduction aRM15T Screw, 4.5x25mm Reduction ARM15T Screw, 4.5x30mm Reduction ARM15T Screw, 4.5x35mm Reduction ARM15T Screw, 4.5x40mm Reduction ARM15T Screw, 4.5x45mm Reduction ARM15T Screw, 4.5x50mm Reduction ARM15T Screw, 5x25mm Reduction ARM15T Screw, 5x30mm Reduction ARM15T Screw, 5x35mm Reduction ARM15T Screw, 5x40mm Reduction ARM15T Screw, 5x45mm Reduction ARM15T Screw, 5x50mm Reduction ARM15T Screw, 5.5x25mm Reduction ARM15T Screw, 5.5x30mm Reduction ARM15T Screw, 5.5x35mm Reduction ARM15T Screw, 5.5x40mm Reduction ARM15T Screw, 5.5x45mm Reduction ARM15T Screw, 5.5x50mm Reduction ARM15T Screw, 5.5x55mm Reduction ARM15T Screw, 5.5x60mm Reduction ARM15T Screw, 6.5x30mm Reduction ARM15T Screw, 6.5x35mm Reduction ARM15T Screw, 6.5x40mm Reduction ARM15T Screw, 6.5x45mm Reduction ARM15T Screw, 6.5x50mm Reduction ARM15T Screw, 6.5x55mm Reduction ARM15T Screw, 6.5x60mm Reduction ARM15T Screw, 6.5x65mm Reduction ARM15T Screw, 7.5x30mm Reduction ARM15T Screw, 7.5x35mm Reduction ARM15T Screw, 7.5x40mm Reduction ARM15T Screw, 7.5x45mm Reduction ARM15T Screw, 7.5x50mm Reduction ARM15T Screw, 7.5x55mm Reduction ARM15T Screw, 7.5x60mm Reduction ARM15T Screw, 7.5x65mm Reduction Armada Ti Connector, 20mm Cross Fixed Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
8 Nẹp nối ngang, các cỡ Armada Ti Connector, 22.5mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 25mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 27.5mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 30mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 32.5mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 35mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 37.5mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 40mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 45mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 50mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 55mm Cross Fixed Armada Ti Connector, 60mm Cross Fixed FIXED CROSSCONNECT, Ti 65 mm Armada Ti Cross Connector, 70mm Fixed FIXED CROSSCONNECT, Ti 75 mm Armada Ti Cross Connector, 80mm Fixed ARM15T Cross Connector, 45-50mm ARM15T Cross Connector, 50-60mm ARM15T Cross Connector, 60-70mm ARM15T Cross Connector, 70-85mm ARM15T Connector, 5.5mm In-Line Rod Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
9 Nẹp nối dọc, các cỡ ARM15T Rod, 25mm ARM15T Rod, 30mm ARM15T Rod, 35mm ARM15T Rod, 40mm ARM15T Rod, 45mm ARM15T Rod, 50mm ARM15T Rod, 55mm ARM15T Rod, 60mm ARM15T Rod, 65mm ARM15T Rod, 70mm ARM15T Rod, 75mm ARM15T Rod, 80mm ARM15T Rod, 85mm ARM15T Rod, 90mm ARM15T Rod, 95mm ARM15T Rod, 100mm ARM15T Rod, 120mm ARM15T Rod, 140mm ARM15T Rod, 200mm ARM15T Rod, 250mm ARM15T Rod, 260mm ARM15T Rod, 600mm Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
10 Móc bản sống và cuống cung, các cỡ ARM15T Hook, Pedicle Small ARM15T Hook, Pedicle Medium ARM15T Hook, 6mm Lamina Reduced W ARM15T Hook, 8mm Lamina Reduced W ARM15T Hook, 10mm Lamina Reduced W ARM15T Hook, Right Angled ARM15T Hook, Left Angled ARM15T Hook, Right Offset ARM15T Hook, Left Offset ARM15T Hook, 6mm Transverse Process ARM15T Hook, 8mm Transverse Process ARM15T Hook, 10mm Transverse Process ARM15T Hook, 6mm Narrow Trans Process ARM15T Hook, 8mm Narrow Trans Process ARM15T Hook, 10mm Narrow Trans Process ARM15T Hook, 6mm Down Angle ARM15T Hook, 8mm Down Angle ARM15T Hook, 10mm Down Angle ARM15T Hook, 6mm Down Angle Narrow ARM15T Hook, 8mm Down Angle Narrow ARM15T Hook, 10mm Down Angle Narrow Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
11 Vít đa trục, các cỡ ARM15T Screw, 4x25mm Polyaxial ARM15T Screw, 4x30mm Polyaxial ARM15T Screw, 4x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 4x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 4x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 4x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 4.5x25mm Polyaxial ARM15T Screw, 4.5x30mm Polyaxial ARM15T Screw, 4.5x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 4.5x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 4.5x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 4.5x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 5x25mm Polyaxial ARM15T Screw, 5x30mm Polyaxial ARM15T Screw, 5x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 5x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 5x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 5x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 5x60mm Polyaxial ARM15T Screw, 5.5x25mm Polyaxial ARM15T Screw, 5.5x30mm Polyaxial ARM15T Screw, 5.5x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 5.5x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 5.5x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 5.5x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 5.5x55mm Polyaxial ARM15T Screw, 5.5x60mm Polyaxial ARM15T Screw, 5.5x65mm Polyaxial ARM15T Screw, Ø6.0X100mm Polyaxial ARM15T Screw, Ø6.0X120mm Polyaxial ARM15T Screw, 6x30mm Polyaxial ARM15T Screw, 6x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 6x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 6x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 6x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 6x55mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x25mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x30mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x55mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x60mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x65mm Polyaxial ARM15T Screw, 6.5x80mm Polyaxial ARM15T Screw, 7x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 7x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 7x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 7x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 7x55mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x25mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x30mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x55mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x60mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x65mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x70mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x75mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x80mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x85mm Polyaxial ARM15T Screw, 7.5x90mm Polyaxial ARM15T Screw, 8x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x100mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x30mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x55mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x60mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x65mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x70mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x75mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x80mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x85mm Polyaxial ARM15T Screw, 8.5x90mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x30mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x35mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x40mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x45mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x50mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x55mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x60mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x65mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x70mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x75mm Polyaxial ARM15T Screw, 9.5x80mm Polyaxial Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
12 Vít khóa trong, các cỡ Armada Ti Lock Screw, Open Tulip Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
13 Vít đa trục xoay 180 độ, các cỡ ARM15T Screw, 4.0x35mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 4.0x40mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 4.0x45mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x25mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x30mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x35mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x40mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x45mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.0x25mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.0x30mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.0x35mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.0x40mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.0x45mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.0x50mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.5x30mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.5x35mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.5x40mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.5x45mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.5x50mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 5.5x55mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 6.0x30mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 6.0x35mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 6.0x40mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 6.0x45mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 6.0x50mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 6.0x55mm Red Uniplanar ARM15T Screw, 4x25mm Uniplanar ARM15T Screw, 4x30mm Uniplanar ARM15T Screw, 4x35mm Uniplanar ARM15T Screw, 4x40mm Uniplanar ARM15T Screw, 4x45mm Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x25mm Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x30mm Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x35mm Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x40mm Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x45mm Uniplanar ARM15T Screw, 4.5x50mm Uniplanar ARM15T Screw, 5x25mm Uniplanar ARM15T Screw, 5x30mm Uniplanar ARM15T Screw, 5x35mm Uniplanar ARM15T Screw, 5x40mm Uniplanar ARM15T Screw, 5x45mm Uniplanar ARM15T Screw, 5x50mm Uniplanar ARM15T Screw, 5.5x30mm Uniplanar ARM15T Screw, 6x30mm Uniplanar ARM15T Screw, 6x35mm Uniplanar ARM15T Screw, 6x40mm Uniplanar ARM15T Screw, 6x45mm Uniplanar ARM15T Screw, 6x50mm Uniplanar ARM15T Screw, 6x55mm Uniplanar Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
14 Vít đơn trục, các cỡ ARM15T Screw, 4x25mm Fixed ARM15T Screw, 4x30mm Fixed ARM15T Screw, 4x35mm Fixed ARM15T Screw, 4x40mm Fixed ARM15T Screw, 4x45mm Fixed ARM15T Screw, 4.5x25mm Fixed ARM15T Screw, 4.5x30mm Fixed ARM15T Screw, 4.5x35mm Fixed ARM15T Screw, 4.5x40mm Fixed ARM15T Screw, 4.5x45mm Fixed ARM15T Screw, 4.5x50mm Fixed ARM15T Screw, 5x25mm Fixed ARM15T Screw, 5x30mm Fixed ARM15T Screw, 5x35mm Fixed ARM15T Screw, 5x40mm Fixed ARM15T Screw, 5x45mm Fixed ARM15T Screw, 5x50mm Fixed ARM15T Screw, 5.5x25mm Fixed ARM15T Screw, 5.5x30mm Fixed ARM15T Screw, 5.5x35mm Fixed ARM15T Screw, 5.5x40mm Fixed ARM15T Screw, 5.5x45mm Fixed ARM15T Screw, 5.5x50mm Fixed ARM15T Screw, 5.5x55mm Fixed ARM15T Screw, 5.5x60mm Fixed ARM15T Screw, 5.5x65mm Fixed ARM15T Screw, 6.5x25mm Fixed ARM15T Screw, 6.5x30mm Fixed ARM15T Screw, 6.5x35mm Fixed ARM15T Screw, 6.5x40mm Fixed ARM15T Screw, 6.5x45mm Fixed ARM15T Screw, 6.5x50mm Fixed ARM15T Screw, 6.5x55mm Fixed ARM15T Screw, 6.5x60mm Fixed ARM15T Screw, 6.5x65mm Fixed ARM15T Screw, 7.5x25mm Fixed ARM15T Screw, 7.5x30mm Fixed ARM15T Screw, 7.5x35mm Fixed ARM15T Screw, 7.5x40mm Fixed ARM15T Screw, 7.5x45mm Fixed ARM15T Screw, 7.5x50mm Fixed ARM15T Screw, 7.5x55mm Fixed ARM15T Screw, 7.5x60mm Fixed ARM15T Screw, 7.5x65mm Fixed ARM15T Screw, 8.5x35mm Fixed Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
15 Vít khóa trong SpheRx® II Lock Screw Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
16 Nẹp nối ngang, các cỡ SpheRx® II Conn, 20mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 22.5mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 25mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 27.5mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 30mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 32.5mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 35mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 37.5mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 40mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 42.5mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 45mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 47.5mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 50mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 55mm Transverse Fixed SpheRx® II Conn, 60mm Transverse Fixed SpheRx®II Conn, 45-50mm, Arch Adj. Trans SpheRx®II Conn, 50-60mm, Arch Adj. Trans SpheRx®II Conn, 60-70mm, Arch Adj. Trans SpheRx®II Conn, 70-85mm, Arch Adj. Trans Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
17 Vít đa trục, các cỡ SpheRx® Screw, 4.5x25mm Polyaxial SpheRx® Screw, 4.5x30mm Polyaxial SpheRx® Screw, 4.5x35mm Polyaxial SpheRx® Screw, 4.5x40mm Polyaxial SpheRx® Screw, 4.5x45mm Polyaxial SpheRx® Screw, 4.5x50mm Polyaxial SpheRx® Screw, 4.5x55mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 5.5x25mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 5.5x30mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 5.5x35mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 5.5x40mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 5.5x45mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 5.5x50mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 5.5x55mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 5.5x60mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x100mm Poly Iliac SpheRx®II Screw, 6.5x30mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x35mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x40mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x45mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x50mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x55mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x60mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x65mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x70mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x75mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 6.5x80mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x30mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x35mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x40mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x45mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x50mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x55mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x60mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x65mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x70mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x75mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x80mm Polyaxial SpheRx®II Screw, 7.5x85mm Poly Iliac Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
18 Nẹp nối dọc, các cỡ SpheRx®II Rod, 25mm Conventional SpheRx II Rod, 30mm Conventional SpheRx®II Rod, 35mm Conventional SpheRx®II Rod, 40mm Conventional SpheRx II Rod, 45mm Conventional SpheRx II Rod, 50mm Conventional SpheRx®II Rod, 55mm Conventional SpheRx II Rod, 60mm Conventional SpheRx II Rod, 65mm Conventional SpheRx®II Rod, 70mm Conventional SpheRx II Rod, 75mm Conventional SpheRx II Rod, 80mm Conventional SpheRx®II Rod, 85mm Conventional SpheRx II Rod, 90mm Conventional SpheRx®II Rod, 95mm Conventional SpheRx II Rod, 100mm Conventional SpheRx®II Rod, 5.5x105mm Conventional SpheRx II Rod, 5.5x110mm Conventional SpheRx®II Rod, 5.5x115mm Conventional SpheRx II Rod, 5.5x120mm Conventional SpheRx®II Rod, 5.5x125mm Conventional SpheRx®II Rod, 5.5x130mm Conventional SpheRx®II Rod, 5.5x135mm Conventional SpheRx II Rod, 5.5x140mm Conventional SpheRx®II Rod, 5.5x145mm Conventional SpheRx®II Rod, 5.5x150mm Conventional SpheRx®II Rod, 300mm Conventional SpheRx®II Rod, 500mm Conventional Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
19 Vít đơn trục, các cỡ SpheRx®II Screw, 4.5x25mm Fixed SpheRx®II Screw, 4.5x30mm Fixed SpheRx®II Screw, 4.5x35mm Fixed SpheRx®II Screw, 4.5x40mm Fixed SpheRx®II Screw, 4.5x45mm Fixed SpheRx®II Screw, 4.5x50mm Fixed SpheRx®II Screw, 5.5x25mm Fixed SpheRx®II Screw, 5.5x30mm Fixed SpheRx®II Screw, 5.5x35mm Fixed SpheRx®II Screw, 5.5x40mm Fixed SpheRx®II Screw, 5.5x45mm Fixed SpheRx®II Screw, 5.5x50mm Fixed SpheRx®II Screw, 5.5x55mm Fixed SpheRx®II Screw, 5.5x60mm Fixed SpheRx®II Screw, 6.5x30mm Fixed SpheRx®II Screw, 6.5x35mm Fixed SpheRx®II Screw, 6.5x40mm Fixed SpheRx®II Screw, 6.5x45mm Fixed SpheRx®II Screw, 6.5x50mm Fixed SpheRx®II Screw, 6.5x55mm Fixed SpheRx®II Screw, 6.5x60mm Fixed SpheRx®II Screw, 7.5x30mm Fixed SpheRx®II Screw, 7.5x35mm Fixed SpheRx®II Screw, 7.5x40mm Fixed SpheRx®II Screw, 7.5x45mm Fixed SpheRx®II Screw, 7.5x50mm Fixed SpheRx®II Screw, 7.5x55mm Fixed SpheRx®II Screw, 7.5x60mm Fixed SpheRx®II Screw, 8.5x30mm Fixed SpheRx®II Screw, 8.5x35mm Fixed SpheRx®II Screw, 8.5x40mm Fixed Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
20 Vít đơn trục, các cỡ SpheRx®II Screw, 8.5x45mm Fixed SpheRx®II Screw, 8.5x50mm Fixed SpheRx®II Screw, 8.5x55mm Fixed SpheRx®II Screw, 8.5x60mm Fixed SpheRx®II Screw, 9.5x35mm Fixed SpheRx®II Screw, 9.5x40mm Fixed SpheRx®II Screw, 9.5x45mm Fixed SpheRx®II Screw, 9.5x50mm Fixed Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
21 Thanh dọc 1 đầu tròn, các cỡ SpheRx®II Rod, 5.5x25mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x30mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x35mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x40mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x45mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x50mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x55mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x60mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x65mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x70mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x75mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x80mm Single Ball 5.5mm SINGLE BALL ROD, 85mm SpheRx®II Rod, 5.5x90mm Single Ball 5.5mm SINGLE BALL ROD, 95mm SpheRx®II Rod, 5.5x100mm Single Ball 5.5mm SINGLE BALL ROD, 110mm SpheRx®II Rod, 5.5x120mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x130mm SpheRx®II Rod, 5.5x140mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x150mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x160mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x180mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x200mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x300mm Single Ball SpheRx®II Rod, 5.5x500mm Single Ball Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
22 Thanh dọc uốn sẵn, các cỡ SpheRx®II Rod, 5.5x25mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x30mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x35mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x40mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x45mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x50mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x55mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x60mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x65mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x70mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x75mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x80mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x85mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x90mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x95mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x100mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 5.5x110mm Pre-Bent SpheRx®II Rod, 120mm Pre-Bent Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
23 Nẹp cột sống cổ trước, các cỡ Helix ACP Plate, 20mm 1-Level Helix ACP Plate, 22mm 1-Level Helix ACP Plate, 24mm 1-Level Helix ACP Plate, 26mm 1-Level Helix ACP Plate, 28mm 1-Level Helix ACP Plate, 30mm 1-Level Helix ACP Plate, 32mm 1-Level Helix ACP Plate, 34mm 1-Level Helix ACP Plate, 36mm 1 Level Helix ACP Plate, 36mm 2-Level Helix ACP Plate, 38mm 2-Level Helix ACP Plate, 40mm 2-Level Helix ACP Plate, 42mm 2-Level Helix ACP Plate, 44mm 2-Level Helix ACP Plate, 48mm 2-Level Helix ACP Plate, 66mm 2-Level Helix ACP Plate, 50mm 2-Level Helix ACP Plate, 52mm 2-Level Helix ACP Plate, 54mm 2-Level Helix ACP Plate, 54mm 3-Level Helix ACP Plate, 56mm 3-Level Helix ACP Plate, 58mm 3-Level Helix ACP Plate, 60mm 3-Level Helix ACP Plate, 62mm 3-Level Helix ACP Plate, 64mm 3-Level Helix ACP Plate, 66mm 3-Level Helix ACP Plate, 68mm 3-Level Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
24 Vít cột sống cổ lối trước, các cỡ Helix-T Screw, 4x11mm Var Self-Drill Helix-T Screw, 4x13mm Var Self-Drill Helix-T Screw, 4x15mm Var Self-Drill Helix ACP Screw, 4x11mm Var Self-Drill Helix ACP Screw, 4x13mm Var Self-Drill Helix ACP Screw, 4x15mm Var Self-Drill Helix Screw, Ø4.0x12mm Blunt Variable Helix Screw, Ø4.0x14mm Blunt Variable Helix Screw, Ø4.0x16mm Blunt Variable Helix Screw, Ø4.0x18mm Blunt Variable Helix Screw, Ø4.5x12mm Blunt Variable Helix Screw, Ø4.5x14mm Blunt Variable Helix Screw, Ø4.5x16mm Blunt Variable Helix Screw, Ø4.5x18mm Blunt Variable Helix ACP Screw, 4x15mm Fixed Self-Drill Helix ACP Screw, 4x13mm Fixed Self-Drill Helix ACP Screw, 4x15mm Fixed Self-Drill Helix ACP Screw, 4x11mm Fixed Self Drill Helix-T Screw, 4x13mm Fixed Self-Drill Helix-T Screw, 4x15mm Fixed Self-Drill Helix Mini Screw, 4x11mm Fix Self-Drill Helix Mini Screw, 4x13mm Fix Self-Drill Helix Mini Screw, 4x15mm Fix Self-Drill Helix ACP Screw, 4x11mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x13mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x15mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x17mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x19mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x11mm Var Self Tap Helix ACP Screw, 4x13mm Var Self Tap Helix ACP Screw, 4x15mm Var Self Tap Helix ACP Screw, 4x17mm Var Self Tap Helix ACP Screw, 4x19mm Var Self Tap Helix-T Screw, 4x11mm Blasted Self-Tap Helix-T Screw, 4x13mm Blasted Self-Tap Helix-T Screw, 4x15mm Blasted Self-Tap Helix-T Screw, 4x17mm Blasted Self-Tap Helix-T Screw, 4x19mm Blasted Self-Tap Helix ACP Screw, 4x11mm Fixed Self-Tap Helix ACP Screw, 4x13mm Fixed Self-Tap Helix ACP Screw, 4x15mm Fixed Self-Tap Helix ACP Screw, 4x17mm Fixed Self-Tap Helix ACP Screw, 4x19mm Fixed Self-Tap Helix ACP Screw, 4x11mm Fixed Self Tap Helix ACP Screw, 4x12mm Fixed Self Tap Helix-T Screw, 4x13mm Fixed Self-Tap Helix ACP Screw, 4x14mm Fixed Self Tap Helix-T Screw, 4x15mm Fixed Self-Tap Helix ACP Screw, 4x16mm Fixed Self Tap Helix ACP Screw, 4x17mm Fixed Self Tap Helix ACP Screw, 4x19mm Fixed Self Tap Helix ACP Screw, 4.5x13mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4.5x15mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4.5x17mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4.5x19mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4.5x11mm Var Self Tap Helix-T Screw, 4.5x13mm Var Self-Tap Helix-T Screw, 4.5x15mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4.5x17mm Var Self Tap Helix ACP Screw, 4.5x19mm Var Self Tap Helix-T Screw, 4.5x11mm Blasted Self-Tap Helix-T Screw, 4.5x13mm Blasted Self-Tap Helix-T Screw, 4.5x15mm Blasted Self-Tap Helix-T Screw, 4.5x17mm Blasted Self-Tap Helix-T Screw, 4.5x19mm Blasted Self-Tap Helix ACP Screw, 4.5x13mm Fixed Self-Tap Helix ACP Screw, 4.5x15mm Fixed Self-Tap Helix-T Screw, 4.5x13mm Fixed Self-Tap Helix-T Screw, 4.5x15mm Fixed Self-Tap Helix ACP Screw, 4.5x17mm Fixed Self Tap Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
25 Nẹp cột sống cổ lối trước, các cỡ Helix ACP Plate, 20mm 1-Level Helix ACP Plate, 22mm 1-Level Helix ACP Plate, 24mm 1-Level Helix ACP Plate, 26mm 1-Level Helix ACP Plate, 28mm 1-Level Helix ACP Plate, 30mm 1-Level Helix ACP Plate, 32mm 1-Level Helix ACP Plate, 34mm 1-Level Helix ACP Plate, 36mm 1-Level Helix ACP Plate, 36mm 2-Level Helix ACP Plate, 38mm 2-Level Helix ACP Plate, 40mm 2-Level Helix ACP Plate, 42mm 2-Level Helix ACP Plate, 44mm 2-Level Helix ACP Plate, 46mm 2-Level Helix ACP Plate, 48mm 2-Level Helix ACP Plate, 50mm 2-Level Helix ACP Plate, 52mm 2-Level Helix ACP Plate, 54mm 2-Level Helix ACP Plate, 54mm 3-Level Helix ACP Plate, 56mm 3-Level Helix ACP Plate, 58mm 3-Level Helix ACP Plate, 60mm 3-Level Helix ACP Plate, 62mm 3-Level Helix ACP Plate, 64mm 3-Level Helix ACP Plate, 66mm 3-Level Helix ACP Plate, 68mm 3-Level Helix ACP Plate, 68mm 4-Level Helix ACP Plate, 70mm 4-Level Helix ACP Plate, 74mm 4-Level Helix ACP Plate, 78mm 4-Level Helix ACP Plate, 82mm 4-Level Helix ACP Plate, 86mm 4-Level Helix ACP Plate, 90mm 4-Level Helix ACP Plate, 100mm 5-Level Helix ACP Plate, 105mm 5-Level Helix ACP Plate, 110mm 5-Level Helix ACP Plate, 90mm 5-Level Helix ACP Plate, 95mm 5-Level Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
26 Vít cột sống cổ lối trước tự taro, các cỡ Helix ACP Screw, 4x11mm Var Self Drill Helix-T Screw, 4x13mm Var Self-Drill Helix-T Screw, 4x15mm Var Self-Drill Helix ACP Screw, 4x11mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x12mm Var Self-Tap Helix-T Screw, 4x13mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x14mm Var Self-Tap Helix-T Screw, 4x15mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x16mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x17mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x18mm Var Self-Tap Helix ACP Screw, 4x19mm Var Self-Tap Helix-T Screw, 4.0x11mm Var Self-Drill Helix-T Screw, 4.0x13mm Var Self-Drill Helix-T Screw, 4.0x15mm Var Self-Drill Helix-T Screw, 4.0x17mm Var Self-Drill Helix-T Screw, 4.0x19mm Var Self-Drill Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
27 Nẹp cột sống cổ lối trước dùng cho nẹp bản nhỏ, các cỡ Helix Mini Plate, 18mm 1-Level Helix Mini Plate, 20mm 1-Level Helix Mini Plate, 22mm 1-Level Helix Mini Plate, 24mm 1-Level Helix Mini Plate, 26mm 1-Level Helix Mini Plate, 28mm 1-Level Helix Mini Plate, 30mm 1-Level Helix Mini Plate, 32mm 1-Level Helix Mini Plate, 34mm 1-Level Helix Mini Plate, 36mm 2-Level Helix Mini Plate, 38mm 2-Level Helix Mini Plate, 40mm 2-Level Helix Mini Plate, 42mm 2-Level Helix Mini Plate, 44mm 2-Level Helix Mini Plate, 46mm 2-Level Helix Mini Plate, 48mm 2-Level Helix Mini Plate, 50mm 2-Level Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
28 Vít cột sống cổ lối trước dùng cho nẹp bản nhỏ, các cỡ Helix Mini Screw, 4x11mm Var Self-Drill Helix Mini Screw, 4x13mm Var Self-Drill Helix Mini Screw, 4x15mm Var Self-Drill Helix Mini Screw, 4x17mm Var Self-Drill Helix Mini Screw, 4x19mm Var Self-Drill Helix Mini Screw, 4x11mm Fix Self-Drill Helix Mini Screw, 4x13mm Fix Self-Drill Helix Mini Screw, 4x15mm Fix Self-Drill Helix Mini Screw, 4x17mm Fix Angle Helix Mini Screw, 4x19mm Fix Angle Helix Mini Screw, 4.5x11mm Fix Self-Tap Helix Mini Screw, 4.5x13mm Fix Self-Tap Helix Mini Screw, 4.5x15mm Fix Self-Tap Helix Mini Screw, 4x11mm Fix Self-Tap Helix Mini Screw, 4x13mm Fixed Self-Tap Helix Mini Screw, 4x15mm Fixed Self-Tap Helix Mini Screw, 4x11mm Var Self-Tap Helix Mini Screw, 4x13mm Var Self-Tap Helix Mini Screw, 4x15mm Var Self-Tap Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
29 Nẹp cột sống cổ lối trước, các cỡ Gradient Plate, 22mm 1-Level Gradient Plate, 24mm 1-Level Gradient Plate, 26mm 1-Level Gradient Plate, 28mm 1-Level Gradient Plate, 30mm 1-Level Gradient Plate, 32mm 1-Level Gradient Plate, 34mm 1-Level Gradient Plate, 36mm 1-Level Gradient Plate, 36mm 2-Level Gradient Plate, 38mm 2-Level Gradient Plate, 40mm 2-Level Gradient Plate, 42mm 2-Level Gradient Plate, 44mm 2-Level Gradient Plate, 46mm 2-Level Gradient Plate, 48mm 2-Level Gradient Plate, 50mm 2-Level Gradient Plate, 52mm 2-Level Gradient Plate, 54mm 2-Level Gradient Plate, 50mm 3-Level Gradient Plate, 54mm 3-Level Gradient Plate, 56mm 3-Level Gradient Plate, 58mm 3-Level Gradient Plate, 60mm 3-Level Gradient Plate, 62mm 3-Level Gradient Plate, 64mm 3-Level Gradient Plate, 66mm 3-Level Gradient Plate, 68mm 3-Level Gradient Plate, 68mm 4-Level Gradient Plate, 70mm 4-Level Gradient Plate, 74mm 4-Level Gradient Plate, 78mm 4-Level Gradient Plate, 82mm 4-Level Gradient Plate, 86mm 4-Level Gradient Plate, 90mm 4-Level Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
30 Vít khóa mũ vít Gradient Hole Cover, Slot Gradient Hole Cover, Round Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 6 TTBYT Loại B
31 Nẹp cột sống cổ lối trước, các cỡ Gradient Plate, 22mm Fixed 1-Level Gradient Plate, 24mm Fixed 1-Level Gradient Plate, 26mm Fixed 1-Level Gradient Plate, 28mm Fixed 1-Level Gradient Plate, 30mm Fixed 1-Level Gradient Plate, 32mm Fixed 1-Level Gradient Plate, 34mm Fixed 1-Level Gradient Plate, 36mm Fixed 1-Level Gradient Plate, 36mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 38mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 40mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 42mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 44mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 46mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 48mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 50mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 52mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 54mm Fixed 2-Level Gradient Plate, 54mm Fixed 3-Level Gradient Plate, 56mm Fixed 3-Level Gradient Plate, 58mm Fixed 3-Level Gradient Plate, 60mm Fixed 3-Level Gradient Plate, 62mm Fixed 3-Level Gradient Plate, 64mm Fixed 3-Level Gradient Plate, 66mm Fixed 3-Level Gradient Plate, 68mm Fixed 3-Level Gradient Plate, 68mm Fixed 4-Level Gradient Plate, 70mm Fixed 4-Level Gradient Plate, 74mm Fixed 4-Level Gradient Plate, 78mm Fixed 4-Level Gradient Plate, 82mm Fixed 4-Level Gradient Plate, 86mm Fixed 4-Level Gradient Plate, 90mm Fixed 4-Level Gradient Plate, 100mm Fixed 5-Level Gradient Plate, 105mm Fixed 5-Level Gradient Plate, 110mm Fixed 5-Level Gradient Plate, 95mm Fixed 5-Level Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
32 Vít cột sống cổ lối trước, các cỡ Gradient Screw, 4x10mm Fixed Gradient Screw, 4x12mm Fixed Gradient Screw, 4x14mm Fixed Gradient Screw, 4x16mm Fixed Gradient Screw, 4x17mm Fixed Gradient Screw, 4x18mm Fixed Gradient Screw, 4x19mm Fixed Gradient Screw, 4x20mm Fixed Gradient Screw, 4.5x10mm Fixed Gradient Screw, 4.5x12mm Fixed Gradient Screw, 4.5x14mm Fixed Gradient Screw, 4.5x16mm Fixed Gradient Screw, 4.0x10mm Gradient Screw, 4.0x12mm Gradient Screw, 4.0x14mm Gradient Screw, 4.0x16mm Variable Gradient Screw, 4.3x17mm Variable Gradient Screw, 4.3x18mm Variable Gradient Screw, 4.3x19mm Variable Gradient Screw, 4.3x20mm Variable Gradient Screw, 4.5x10mm Gradient Screw, 4.5x12mm Gradient Screw, 4.5x14mm Gradient Screw, 4.5x16mm Variable Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
33 Vít khóa đầu mũ vít Gradient Hole Cover, Slot Gradient Hole Cover, Round Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 6 TTBYT Loại B
34 Đĩa đệm cột sống cổ, các cỡ CoRoent® Small, 5x11x14mm CoRoent® Small, 5x11x14mm 5° Lordotic CoRoent® Small, 5x13x15mm Lordotic Plus CoRoent® Small, 6x11x14mm CoRoent® Sm, 6x11x14mm 5° Lordotic CoRoent® Small, 6x13x15mm Lordotic Plus CoRoent® Small, 7x11x14mm CoRoent® Sm, 7x11x14mm 5° Lordotic CoRoent® Small, 7x13x15mm Lordotic Plus CoRoent® Small, 8x11x14mm CoRoent® Sm, 8x11x14mm 5° Lordotic CoRoent® Small, 8x13x15mm Lordotic Plus CoRoent® Small, 9x11x14mm CoRoent® Sm, 9x11x14mm 5° Lordotic CoRoent® Small, 9x13x15mm Lordotic Plus CoRoent® Small, 10x11x14mm CoRoent® Sm, 10x11x14mm 5° Lordotic CoRoent® Small, 10x13x15mm Lordotic Plus Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
35 Đĩa đệm thẳng cột sống lưng, các cỡ CoRoent® LT, 8x9x20mm 8° CoRoent® LT, 10x9x20mm 8° CoRoent® LT, 12x9x20mm 8° CoRoent® LT, 14x9x20mm 8° CoRoent® LW, 8x11x25mm CoRoent® LN, 8x9x25mm CoRoent® LW, 10x11x25mm CoRoent® LN, 10x9x25mm CoRoent® LW, 12x11x25mm CoRoent® LN, 12x9x25mm CoRoent® LW, 14x11x25mm CoRoent® LN, 14x9x25mm Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
36 Đĩa đệm cong cột sống lưng, các cỡ CoRoent® LC, 8x11x25 8° CoRoent® LC, 8x9x25 8° CoRoent® LC, 10x11x25 8° CoRoent® LC, 10x9x25 8° CoRoent® LC, 12x11x25 8° CoRoent® LC, 12x9x25 8° CoRoent® LC, 14x11x25 8° CoRoent® LC, 14x9x25 8° Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
37 Nẹp nối dọc, các cỡ ARM 5.5mm CoCr Rod, 300mm ARM 5.5mm CoCr Rod, 500mm Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
38 Vít đa trục rỗng nòng, dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn PRECEPT Screw, 4.5x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 4.5x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.0x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 5.5x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.0x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x70mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x70mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x80mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x80mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x90mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x90mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x100mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x100mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x110mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x110mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x120mm Polyaxial PRECEPT Screw, 6.5x120mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x70mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x80mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x90mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x100mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x110mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.0x120mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x70mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x80mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x90mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x100mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x110mm Polyaxial PRECEPT Screw, 7.5x120mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x25mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x30mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x35mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x40mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x45mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x50mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x55mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x60mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x70mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x80mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x90mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x100mm Polyaxial PRECEPT Screw, 8.5x110mm Polyaxial Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
39 Nẹp nối dọc, uốn sẵn và thẳng trong phẫu thuật ít xâm lấn, các cỡ PRECEPT Rod, 15mm Straight PRECEPT Rod, 20mm Straight PRECEPT Rod, 25mm Straight PRECEPT Rod, 30mm Straight PRECEPT Rod, 35mm Straight PRECEPT Rod, 40mm Straight PRECEPT Rod, 45mm Straight PRECEPT Rod, 50mm Straight PRECEPT Rod, 55mm Straight PRECEPT Rod, 60mm Straight PRECEPT Rod, 65mm Straight PRECEPT Rod, 70mm Straight PRECEPT Rod, 75mm Straight PRECEPT Rod, 80mm Straight PRECEPT Rod, 85mm Straight PRECEPT Rod, 90mm Straight PRECEPT Rod, 95mm Straight PRECEPT Rod, 100mm Straight PRECEPT Rod, 110mm Straight PRECEPT Rod, 120mm Straight PRECEPT Rod, 130mm Straight PRECEPT Rod, 140mm Straight PRECEPT Rod, 150mm Straight PRECEPT Rod, 160mm Straight PRECEPT Rod, 170mm Straight PRECEPT Rod, 180mm Straight PRECEPT Rod, 190mm Straight PRECEPT Rod, 200mm Straight PRECEPT Rod, 210mm Straight PRECEPT Rod, 220mm Straight PRECEPT Rod, 230mm Straight PRECEPT Rod, 240mm Straight PRECEPT Rod, 250mm Straight PRECEPT Rod, 260mm Straight PRECEPT Rod, 270mm Straight PRECEPT Rod, 280mm Straight PRECEPT Rod, 290mm Straight PRECEPT Rod, 300mm Straight PRECEPT Rod, 350mm Straight PRECEPT Rod, 400mm Straight PRECEPT Rod, 450mm Straight PRECEPT Rod, 500mm Straight PRECEPT Rod, 550mm Straight PRECEPT Rod, 600mm Straight PRECEPT Rod, 15mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 20mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 25mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 30mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 35mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 40mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 45mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 50mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 55mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 60mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 65mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 70mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 75mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 80mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 85mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 90mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 95mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 10mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 110mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 120mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 130mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 140mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 150mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 160mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 170mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 180mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 190mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 200mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 300mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 400mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 500mm Prebent Kyphotic PRECEPT Rod, 15mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 20mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 25mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 30mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 35mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 40mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 45mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 50mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 55mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 60mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 65mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 70mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 75mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 80mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 85mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 90mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 95mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 100mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 110mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 120mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 130mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 140mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 150mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 160mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 170mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 180mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 190mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 200mm Prebent Lordotic PRECEPT Rod, 15mm Straight PRECEPT Rod, 20mm Straight PRECEPT Rod, 25mm Straight PRECEPT Rod, 30mm Straight PRECEPT Rod, 35mm Straight PRECEPT Rod, 40mm Straight PRECEPT Rod, 45mm Straight PRECEPT Rod, 50mm Straight PRECEPT Rod, 55mm Straight PRECEPT Rod, 60mm Straight PRECEPT Rod, 65mm Straight PRECEPT Rod, 70mm Straight PRECEPT Rod, 75mm Straight PRECEPT Rod, 80mm Straight PRECEPT Rod, 85mm Straight PRECEPT Rod, 90mm Straight PRECEPT Rod, 95mm Straight PRECEPT Rod, 100mm Straight PRECEPT Rod, 110mm Straight PRECEPT Rod, 120mm Straight PRECEPT Rod, 130mm Straight PRECEPT Rod, 140mm Straight PRECEPT Rod, 150mm Straight PRECEPT Rod, 160mm Straight PRECEPT Rod, 170mm Straight PRECEPT Rod, 180mm Straight PRECEPT Rod, 190mm Straight PRECEPT Rod, 200mm Straight PRECEPT Rod, 210mm Straight PRECEPT Rod, 220mm Straight PRECEPT Rod, 230mm Straight PRECEPT Rod, 240mm Straight PRECEPT Rod, 250mm Straight PRECEPT Rod, 260mm Straight PRECEPT Rod, 270mm Straight PRECEPT Rod, 280mm Straight PRECEPT Rod, 290mm Straight PRECEPT Rod, 300mm Straight PRECEPT Rod, 350mm Straight PRECEPT Rod, 400mm Straight PRECEPT Rod, 450mm Straight PRECEPT Rod, 500mm Straight PRECEPT Rod, 550mm Straight PRECEPT Rod, 600mm Straight Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
40 Vít khóa trong dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn Precept Lock Screw Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 TTBYT Loại C
41 Xương sinh học dạng bột AttraX Granules, 1cc AttraX Granules, 5cc AttraX Granules, 10cc AttraX Putty, 1cc US AttraX Putty, 2cc US AttraX Putty, 5cc US AttraX Putty, 6cc US AttraX Putty, 10cc US AttraX Putty, 1cc OUS AttraX Putty, 2cc OUS AttraX Putty, 5cc OUS AttraX Putty, 6cc OUS AttraX Putty, 10cc OUS AttraX Granules, 6x335cc Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 mục 5 TTBYT Loại D
42 Xương sinh học dạng sáp Propel Putty, Small Propel Putty, Medium Propel Putty, Large Propel DBM Fibers, Medium Propel DBM Fibers, Small Boat Propel DBM Fibers, Large Boat Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 8 mục 5 TTBYT Loại D
43 Vật tư tiêu hao dùng cho máy theo dõi thần kinh NVM5 NVM5 Clips Sheath, Dynamic Stimulation 6, 9, 12 mm Dilators Set NVM5 NV Dilator, 6mm Disposable NVM5 NV Dilator, 9mm Disposable NVM5 NV Dilator, 12mm Disp NVM5 Electrode, Purple Transcranial MEP NVM5 Electrode, Yellow Transcranial MEP NVM5 Cranial Array, SSEP NVM5 Auxiliary Anode, Sterile NVM5 Cranial Array, SSEP NVJJB NVM5 Cranial Array, SSEP NVM5 Module, Needle Electrode EMG NVM5 Dual Needle Electrode, 14 Pack Red 1.5m Single Needle Electrode Blue 1.5m Single Needle Electrode NVM5 Electrodes, L1/L2 & Abdominal NVM5 TMAP Activator & Electrode Kit NVM5 Pediatric Gel Electrodes NVM5 Electrodes, 2-Pack Solid Gel NV I-PAS II, Diamond Tip NV I-PAS II NV I-PAS II, Bevel Tip NV IPAS III, Diamond Springless (Ster) NV I-PAS III, Diamond Tip NV I-PAS III, Beveled Tip Sterile NV Slap Hammer, IPAS NVJJB Sheath, Dynamic Stimulation Ster NV IPAS III, Bevel Springless (Ster) NV ET Tube, 6mm EMG ID NV ET Tube, 7mm EMG ID NV ET Tube, 8mm EMG ID NVM5 EMG ET Tube, 6mm ENT Kit NVM5 EMG ET Tube, 7mm ENT Kit NVM5 EMG ET Tube, 8mm ENT Kit EMG ET Tube, 7mm ID Long Electrode NVM5 Probe, Single Use Sterile Packaged NV Clips DSC & In-Line Activator NVM5 Probe NVM5 Clips DSP & In-Line Activator NVM5 XLIF Dilator Kit, Pkg Ster NVM5® XLIF® Kit, K-Wire and Dilator Rod Bending Digitizer Array NVM5 NuVaMap O.R. Imaging Kit NVJJB Needle Electrode 4 Pack NVM5 Module, Next Gen Module EMG NVM5 Module, SSEP NVM5 Module, Surgeon Driven SSEP NVM5 Needle Module, EMG NVM5 Needle Module, MEP/EMG NVM5 Needle Module, SSEP Universal Connection Splitter 006 Needle Electrode Kit 006 NVM5 Corkscrew Electrode Pair, Non-Ster 998 Transcranial Electrodes 006 NV Probe, Reusable Ball Tip 006 XLIF® Electrode NVM5 Module II Pediatric Gel Electrodes Needle Electrode Kit NVM5 Corkscrew Electrode Pair, Non-Ster Transcranial Electrodes NV I-PAS III, Bevel - Nuvasive, Inc.- Mỹ Nuvasive, Inc.- Mỹ Hệ thống nẹp, vít titanium được bắt trực tiếp vào thân đốt sống để làm cứng hoặc chỉnh hình cột sống 10 mục 2 TTBYT Loại B