STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân (Blue strips) Blue plaster THAI ADHESIVE TAPES INDUSTRY CO., LTD THAI UNION MANUFACTURING CO., LTD Dùng để dán vết thương nhỏ (dùng trong nội bộ công ty, không tiêu thụ ngoai công ty) Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A