STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân Thai Adhesive Tapes Industry Co., Ltd Thai Adhesive Tapes Industry Co., Ltd sử dụng trong y tế Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A