STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Theo phụ lục Theo phụ lục Theo phụ lục Beckman Coulter, Inc. Theo phụ lục Quy tắc 5 TTBYT chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại A