STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám EL-ET100S Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình khám sản, phụ khoa Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám EL-ET200 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình khám sản, phụ khoa Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
3 Bàn mổ EL-OT700 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
4 Bàn mổ EL-OT800 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
5 Bàn mổ EL-OT900 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
6 Bàn mổ EL-OT500 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
7 Bàn mổ EL-OT500S Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
8 Bàn mổ EL-OT300 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
9 Bàn mổ EL-ST500 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
10 Bàn mổ EL-OT200 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
11 Bàn mổ EL-OT200S Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ để bệnh nhân nằm lên trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 12, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
12 Đèn mổ SolarMax LED160+80 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
13 Đèn mổ SolarMax LED160+160 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
14 Đèn mổ SolarMax LED160 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
15 Đèn mổ SolarMax LED80 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
16 Đèn mổ SolarMax LED80+80 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
17 Đèn mổ SolarMax LED56+56 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
18 Đèn mổ SolarMax LED56+40 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
19 Đèn mổ SolarMax LED56 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
20 Đèn mổ SolarMax LED40 Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
21 Đèn mổ LED80 Mobile Stand Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
22 Đèn mổ LED56 Mobile Stand Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
23 Đèn mổ LED40 Mobile Stand Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
24 Đèn khám LED SL88A Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng để thăm khám bệnh nhân Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
25 Đèn khám LED SL99A Elpis Medical Co.,Ltd Elpis Medical Co.,Ltd Sử dụng để thăm khám bệnh nhân Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A