STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent thực quản Theo phụ lục Theo phụ lục MarFlow AG Sử dụng nong đường tiêu hóa, thiết lập kênh dẫn lưu thực quản Quy tắc 5 TTBYT Loại C