STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc cầm máu mũi/xoang, chất liệu PVA Theo phụ lục Theo phụ lục Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH chỉ định sử dụng sau khi can thiệp phẫu thuật vùng mũi và/hoặc điều trị chảy máu cam. Qui tắc 5, mục 2, phần 2, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A