STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thòng lọng cắt polyp lạnh Theo phụ lục Theo phụ lục Fujifilm Medwork GmbH Các dụng cụ thuộc sê-ri POL được sử dụng để cắt bỏ mô ở đường tiêu hóa trên và dưới. Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B