STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dao bóc tách dưới niêm mạc loại O dùng một lần FM-EK0001(1820)A; FM-EK0001(2300)A; FM-EK0001-5(1820)A; FM-EK0001-5(2300)A; FM-EK0001-6(1820)A; FM-EK0001-6(2300)A; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng với thiết bị phẫu thuật điện đơn cực trong quá trình Phẫu thuật Nội soi Dưới niêm mạc (ESD) và được sử dụng để cắt và đốt cháy các mô trong đường tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dao bóc tách dưới niêm mạc loại L dùng một lần FM-EK0002(1820)A; FM-EK0002(2300)A; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng với thiết bị phẫu thuật điện đơn cực trong quá trình Phẫu thuật Nội soi Dưới niêm mạc (ESD) và được sử dụng để cắt và đốt cháy các mô trong đường tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Dao bóc tách dưới niêm mạc loại I dùng một lần FM-EK0003-1(l820)A; FM-EK0003-1(2300)A; FM-EK0003-1.5(1820)A; FM-EK0003-1.5(2300)A; FM-EK0003-2(1820)A; FM-EK0003-2(2300)A; FM-EK0003-3(1820)A; FM-EK0003-3(2300)A; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng với thiết bị phẫu thuật điện đơn cực trong quá trình Phẫu thuật Nội soi Dưới niêm mạc (ESD) và được sử dụng để cắt và đốt cháy các mô trong đường tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Dao bóc tách dưới niêm mạc loại Q dùng một lần FM-EK0004(1820)A; FM-EK0004(2300)A; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng với thiết bị phẫu thuật điện đơn cực trong quá trình Phẫu thuật Nội soi Dưới niêm mạc (ESD) và được sử dụng để cắt và đốt cháy các mô trong đường tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Dao bóc tách dưới niêm mạc loại J dùng một lần FM-EK0005-1(1600)A; FM-EK0005-1(1820)A; FM-EK0005-1(2300)A; FM-EK0005-1.5(1600)A; FM-EK0005-1.5(l820)A; FM-EK0005-1.5(2300)A; FM-EK0005-2(1600)A; FM-EK0005-2(1820)A; FM-EK0005-2(2300)A; FM-EK0005-3(1600)A; FM-EK0005-3(1820)A; FM-EK0005-3(2300)A; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng với thiết bị phẫu thuật điện đơn cực trong quá trình Phẫu thuật Nội soi Dưới niêm mạc (ESD) và được sử dụng để cắt và đốt cháy các mô trong đường tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Dao bóc tách dưới niêm mạc loại H dùng một lần FM-EK0006-4-1(1600); FM-EK0006-4-1(1820); FM-EK0006-4-1(2300); FM-EK0006-4-2(1600); FM-EK0006-4-2(1820); FM-EK0006-4-2(2300); FM-EK0006-4-3(1600); FM-EK0006-4-3(1820); FM-EK0006-4-3(2300); FM-EK0006-5-1(1600); FM-EK0006-5-1(1820); FM-EK0006-5-1(2300); FM-EK0006-5-2(1600); FM-EK0006-5-2(1820); FM-EK0006-5-2(2300); FM-EK0006-5-3(1600); FM-EK0006-5-3(1820); FM-EK0006-5-3(2300); FM-EK0006-6-1(1600); FM-EK0006-6-1 (1820); FM-EK0006-6-1(2300); FM-EK0006-6-2(1600); FM-EK0006-6-2(1820); FM-EK0006-6-2(2300); FM-EK0006-6-3(1600); FM-EK0006-6-3(1820); FM-EK0006-6-3(2300); Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng với thiết bị phẫu thuật điện đơn cực trong quá trình Phẫu thuật Nội soi Dưới niêm mạc (ESD) và được sử dụng để cắt và đốt cháy các mô trong đường tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần FM-ES0006(1600)(Soft)A; FM-ES0006(1800)(Soft)A; FM-ES0006(2200)(Soft)A; FM-ES0006(2400)(soft)A; FM-ES0006(1600)(Moderato)A; FM-ES0006(1800)(Moderato)A; FM-ES0006(2200)(Moderato)A; FM-ES0006(2400)(Moderato)A; FM-ES0006(1600)(Stiff)A; FM-ES0006(1800)(Stiff)A; FM-ES0006(2200)(Stiff)A; FM-ES0006(2400)(Stiff)A; FM-ESN006(1600)(Soft)A; FM-ESN006(1800)(Soft)A; FM-ESN006(2200)(Soft)A; FM-ESN006(2400)(Soft)A; FM-ESN006(1600)(Moderato)A; FM-ESN006(1800)(Moderato)A; FM-ESN006(2200)(Moderato)A; FM-ESN006(2400)(Moderato)A; FM-ESN006(1600)(Stiff)A; FM-ESN006(1800)(Stiff)A; FM-ESN006(2200)(Stiff)A; FM-ESN006(2400)(Stiff)A; FM-ES0004(1600)(Soft)A; FM-ES0004(1800)(Soft)A; FM-ES0004(2200)(Soft)A; FM-ES0004(2400)(Soft)A’ FM-ES0004(1600)(Moderato)A; FM-ES0004(1800)(Moderato)A; FM-ES0004(2200)(Moderato)A; FM-ES0004(2400)(Moderato)A; FM-ES0004(1600)(Stiff)A; FM-ES0004(1800)(Stiff)A; FM-ES0004(2200)(Stiff)A; FM-ES0004(2400)(Stiff)A; FM-ESN004(1600)(Soft)A; FM-ESN004(1800)(Soft)A; FM-ESN004(2200)(Soft)A; FM-ESN004(2400)(Soft)A; FM-ESN004(1600)(Moderato)A; FM-ESN004(1800)(Moderato)A; FM-ESN004(2200)(Moderato)A; FM-ESN004(2400)(Moderato)A; FM-ESN004(1600)(Stiff)A; FM-ESN004(1800)(Stiff)A; FM-ESN004(2200)(Stiff)A; FM-ESN004(2400)(Stiff)A; FM-ES0001(1600)(Soft)A; FM-ES0001(1800)(Soft)A; FM-ES0001(2200)(Soft)A; FM-ES0001(2400)(Soft)A; FM-ES0001 (1600)(Stiff )A; FM-ES0001(1800)(Stiff)A; FM-ES0001(2200)(Stiff)A; FM-ES0001(2400)(Stiff)A; FM-ESN001(1600)(Soft)A; FM-ESN001(1800)(Soft)A; FM-ESN001(2200)(Soft)A; FM-ESN001(2400)(Soft)A; FM-ESN001(1600)(Stiff)A; FM-ESN001(1800)(Stiff)A; FM-ESN001(2200)(Stiff)A; FM-ESN001(2400)(Stiff)A; FM-ES0005(1600)(Soft)A; FM-ES0005(1800)(Soft)A; FM-ES0005(2200)(Soft)A; FM-ES0005(2400)(Soft)A; FM-ES0005(1600)(Moderato)A; FM-ES0005(1800)(Moderato)A; FM-ES0005(2200)(Moderato)A; FM-ES0005(2400)(Moderato)A; FM-ES0005(1600)(Stiff)A; FM-ES0005(1800)(Stiff)A; FM-ES0005(2200)(Stiff)A; FM-ES0005(2400)(Stiff)A; FM-ESN005(1600)(Soft)A; FM-ESN005(1800)(Soft)A; FM-ESN005(2200)(Soft)A; FM-ESN005(2400)(Soft)A; FM-ESN005(1600)(Moderato)A; FM-ESN005(1800)(Moderato)A; FM-ESN005(2200)(Moderato)A; FM-ESN005(2400)(Moderato)A; FM-ESN005(1600)(Stiff)A; FM-ESN005(1800)(Stiff)A; FM-ESN005(2200)(Stiff)A; FM-ESN005(2400)(Stiff)A; FM-ES0002(1600)(Soft)A; FM-ES0002(1800)(Soft)A; FM-ES0002(2200)(Soft)A; FM-ES0002(2400)(Soft)A; FM-ES0002(1600)(Moderato)A; FM-ES0002(1800)(Moderato)A; FM-ES0002(2200)(Moderato)A; FM-ES0002(2400)(Moderato)A; FM-ES0002(1600)(Stiff)A; FM-ES0002(1800)(Stiff)A; FM-ES0002(2200)(Stiff)A; FM-ES0002(2400)(Stiff)A; FM-ESN002(1600)(Soft)A; FM-ESN002(1800)(Soft)A; FM-ESN002(2200)(Soft)A; FM-ESN002(2400)(Soft)A; FM-ESN002(1600)(Moderato)A; FM-ESN002(1800)(Moderato)A; FM-ESN002(2200)(Moderato)A; FM-ESN002(2400)(Moderato)A; FM-ESN002(1600)(Stiff)A; FM-ESN002(1800)(Stiff)A; FM-ESN002(2200)(Stiff)A; FM-ESN002(2400)(Stiff)A; FM-ES0003(1600)(Soft)A; FM-ES0003(1800)(Soft)A; FM-ES0003(2200)(Soft)A; FM-ES0003(2400)(Soft)A; FM-ES0003(1600)(Moderato)A; FM-ES0003(1800)(Moderato)A; FM-ES0003(2200)(Moderato)A; FM-ES0003(2400)(Moderato)A; FM-ES0003(1600)(Stiff)A; FM-ES0003(1800)(Stiff)A; FM-ES0003(2200)(Stiff)A; FM-ES0003(2400)(Stiff)A; FM-ESN003(1600)(Soft)A; FM-ESN003(1800)(Soft)A; FM-ESN003(2200)(Soft)A; FM-ESN003(2400)(Soft)A; FM-ESN003(1600)(Moderato)A; FM-ESN003(1800)(Moderato)A; FM-ESN003(2200)(Moderato)A; FM-ESN003(2400)(Moderato)A; FM-ESN003(1600)(Stiff)A; FM-ESN003(1800)(Stiff)A; FM-ESN003(2200)(Stiff)A; FM-ESN003(2400)(Stiff)A; FM-ES0006(Oval2)(1600)A; FM-ES0006(Oval2)(1800)A; FM-ES0006(Oval2)(2200)A; FM-ES0006(Oval2)(2400)A; FM-ESN006(Oval2)(1600)A; FM-ESN006(Oval2)(1800)A; FM-ESN006(Oval2)(2200)A; FM-ESN006(Oval2)(2400)A; FM-ES0004(Oval2)(1600)A; FM-ES0004(Oval2)(1800)A; FM-ES0004(Ova12)(2200)A; FM-ES0004(Oval2)(2400)A; FM-ESN004(Oval2)(1600)A; FM-ESN004(Oval2)(1800)A; FM-ESN004(Oval2)(2200)A; FM-ESN004(Oval2)(2400)A; FM-ES0005(Oval2)(1600)A; FM-ES0005(Oval2)(1800)A; FM-ES0005(Oval2)(2200)A; FM-ES0005(Oval2)(2400)A; FM-ESN005(Oval2)(1600)A; FM-ESN005(Oval2)(1800)A; FM-ESN005(Oval2)(2200)A; FM-ESN005(Oval2)(2400)A; FM-ES0002(Oval2)(1600)A; FM-ES0002(Oval2)(1800)A; FM-ES0002(Oval2)(2200)A; FM-ES0002(Oval2)(2400)A; FM-ESN002(Oval2)(1600)A; FM-ESN002(Oval2)(1800)A; FM-ESN002(Oval2)(2200)A; FM-ESN002(Oval2)(2400)A; FM-ES0003(Oval2)(1600)A; FM-ES0003(Oval2)(1800)A; FM-ES0003(Oval2)(2200)A; FM-ES0003(Oval2)(2400)A; FM-ESN003(Oval2)(1600)A; FM-ESN003(Oval2)(1800)A; FM-ESN003(Oval2)(2200)A; FM-ESN003(Oval2)(2400)A; FM-ES0004(Crescent)(1600)(Soft)A; FM-ES0004(Crescent)(1600)(Stiff)A; FM-ES0004(Crescent)(1800)(Soft)A; FM-ES0004(Crescent)(1800)(Stiff)A; FM-ES0004(Crescent)(2200)(Soft)A; FM-ES0004(Crescent)(2200)(Stiff)A; FM-ES0004(Crescent)(2400)(Soft)A; FM-ES0004(Crescent)(2400)(Stiff)A; FM-ES0005(Crescent)(1600)(Soft)A; FM-ES0005(Crescent)(1600)(Stiff)A; FM-ES0005(Crescent)(1800)(Soft)A; FM-ES0005(Crescent)(1800)(Stiff)A; FM-ES0005(Crescent)(2200)(Soft)A; FM-ES0005(Crescent)(2200)(Stiff)A; FM-ES0005(Crescent)(2400)(Soft)A; FM-ES0005(Crescent)(2400)(Stiff)A; FM-ES0002(Crescent)(1600)(Soft)A; FM-ES0002(Crescent)(1600)(Stiff)A; FM-ES0002(Crescent)(1800)(Soft)A; FM-ES0002(Crescent)(1800)(Stiff)A; FM-ES0002(Crescent)(2200)(Soft)A; FM-ES0002(Crescent)(2200)(Stiff)A; FM-ES0002(Crescent)(2400)(Soft)A; FM-ES0002(Crescent)(2400)(Stiff)A; FM-ES0003(Crescent)(1600)(Soft)A; FM-ES0003(Crescent)(1600)(Stiff)A; FM-ES0003(Crescent)(1800)(Soft)A; FM-ES0003(Crescent)(1800)(Stiff)A; FM-ES0003(Crescent)(2200)(Soft)A; FM-ES0003(Crescent)(2200)(Stiff)A; FM-ES0003(Crescent)(2400)(Soft)A; FM-ES0003(Crescent)(2400)(Stiff)A; FM-ES0006(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ES0006(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ES0006(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ES0006(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ESN006(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ESN006(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ESN006(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ESN006(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ES0004(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ES0004(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ES0004(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ES0004(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ESN004(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ESN004(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ESN004(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ESN004(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ES0005(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ES0005(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ES0005(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ES0005(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ESN005(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ESN005(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ESN005(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ESN005(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ES0002(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ES0002(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ES0002(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ES0002(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ESN002(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ESN002(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ESN002(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ESN002(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ES0003(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ES0003(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ES0003(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ES0003(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ESN003(Crab)(1600)(Stiff)A; FM-ESN003(Crab)(1800)(Stiff)A; FM-ESN003(Crab)(2200)(Stiff)A; FM-ESN003(Crab)(2400)(Stiff)A; FM-ES0006(Cold)(1600)A; FM-ES0006(Cold)(1800)A; FM-ES0006(Cold)(2200)A; FM-ES0006(Cold)(2400)A; FM-ESN006(Cold)(1600)A; FM-ESN006(Cold)(1800)A; FM-ESN006(Cold)(2200)A; FM-ESN006(Cold)(2400)A; FM-ES0006(Cold)(1600)(0.3)A; FM-ES0006(Cold)(1800)(0.3)A; FM-ES0006(Cold)(2200)(0.3)A; FM-ES0006(Cold)(2400)(0.3)A; FM-ESN006(Cold)(1600)(0.3)A; FM-ESN006(Cold)(1800)(0.3)A; FM-ESN006(Cold)(2200)(0.3)A; FM-ESN006(Cold)(2400)(0.3)A; FM-ES0004(Cold)(1600)A; FM-ES0004(Cold)(1800)A; FM-ES0004(Cold)(2200)A; FM-ES0004(Cold)(2400)A; FM-ESN004(Cold)(1600)A; FM-ESN004(Cold)(1800)A; FM-ESN004(Cold)(2200)A; FM-ESN004(Cold)(2400)A; FM-ES0004(Cold)(1600)(0.3)A; FM-ES0004(Cold)(1800)(0.3)A; FM-ES0004(Cold)(2200)(0.3)A; FM-ES0004(Cold)(2400)(0.3)A; FM-ESN004(Cold)(1600)(0.3)A; FM-ESN004(Cold)(1800)(0.3)A; FM-ESN004(Cold)(2200)(0.3)A; FM-ESN004(Cold)(2400)(0.3)A; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Cắt các polyp ở nội soi tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Kim tiêm nội soi dùng một lần FM-EI0001(1800)(0.05T) ; FM-EI0001(1800)(0.08T) ; FM-EI0001(1800)(0.1T) ; FM-EI0002(1800)(0.05T) ; FM-EI0002(1800)(0.08T) ; FM-EI0002(1800)(0.1T) ; FM-EI0003(1800)(0.05T) ; FM-EI0003(1800)(0.08T) ; FM-EI0003(1800)(0.1T) ; FM-EI0004(1800)(0.05T) ; FM-EI0004(1800)(0.08T) ; FM-EI0004(1800)(0.1T) ; FM-EI0001(2300)(0.05T) ; FM-EI0001(2300)(0.08T) ; FM-EI0001(2300)(0.1T) ; FM-EI0002(2300)(0.05T) ; FM-EI0002(2300)(0.08T) ; FM-EI0002(2300)(0.1T) ; FM-EI0003(2300)(0.05T) ; FM-EI0003(2300)(0.08T) ; FM-EI0003(2300)(0.1T) ; FM-EI0004(2300)(0.05T) ; FM-EI0004(2300)(0.08T) ; FM-EI0004(2300)(0.1T) ; FM-EI0005(1800)(0.1T) ; FM-EI0006(1800)(0.1T) ; FM-EI0005(2300)(0.1T) ; FM-EI0006(2300)(0.1T); FM-EI0001(I2)(1800)(0.05T) ; FM-EI0001(I2)(1800)(0.08T) ; FM-EI0001(I2)(1800)(0.1T) ; FM-EI0002(I2)(1800)(0.05T) ; FM-EI0002(I2)(1800)(0.08T) ; FM-EI0002(I2)(1800)(0.1T) ; FM-EI0003(I2)(1800)(0.05T) ; FM-EI0003(I2)(1800)(0.08T) ; FM-EI0003(I2)(1800)(0.1T) ; FM-EI0004(I2)(1800)(0.05T) ; FM-EI0004(I2)(1800)(0.08T) ; FM-EI0004(I2)(1800)(0.1T) ; FM-EI0001(I2)(2300)(0.05T) ; FM-EI0001(I2)(2300)(0.08T) ; FM-EI0001(I2)(2300)(0.1T) ; FM-EI0002(I2)(2300)(0.05T) ; FM-EI0002(I2)(2300)(0.08T) ; FM-EI0002(I2)(2300)(0.1T) ; FM-EI0003(I2)(2300)(0.05T) ; FM-EI0003(I2)(2300)(0.08T) ; FM-EI0003(I2)(2300)(0.1T); FM-EI0004(I2)(2300)(0.05T); FM-EI0004(I2)(2300)(0.08T); FM-EI0004(I2)(2300)(0.1T); FM-EI0005(I2)(1800)(0.1T); FM-EI0006(I2)(1800)(0.1T); FM-EI0005(I2)(2300)(0.1T); FM-EI0006(I2)(2300)(0.lT); Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng lấy các mẫu mô của đường tiêu hóa trong quá trình nội soi Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Kìm sinh thiết nội soi dùng một lần FM-EF0001; FM-EF0002; FM-EF0003; FM-EF0004; FM-EF0005; FM-EF0006; FM-EFA001; FM-EFA002; FM-EFA003; FM-EFA004; FM-EFA005; FM-EFA006; FM-EFN003; FM-EFN004; FM-EFN005; FM-EFN006; FM-EFAN05; FM-EFAN06; FM-EF0001(Coated)(Oval); FM-EF0002(Coated)(Oval); FMEF0003(Coated)(Ova1); FM-EF0004(Coated)(Oval); FM-EF0001 (Coated)(Round); FM-EF0002(Coated)(Round); FM-EF0003(Coated)(Round); FM-EF0004(Coated)(Round); Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng lấy các mẫu mô của đường tiêu hóa trong quá trình nội soi Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Đầu gắn ống soi dùng một lần FM-EC0001; FM-EC0002; FM-EC0003; FM-EC0004; FM-EC0005; FM-EC0006; FM-EC0007; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng để cải thiện khả năng kiểm soát nội soi và giúp duy trì tầm nhìn rõ ràng bằng cách giữ khoảng cách vừa phải với các mô trong quá trình nội soi Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Đầu đốt điện có kim tiêm nội soi dùng một lần FM-Cj00C2(1800); FM-Cj00C2(2300); Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng tiêm dung dịch vào màng nhầy hoặc mạch máu nhằm mục đích tách và nâng cao tổn thương khỏi lớp dưới niêm mạc Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Kim chọc hút sinh thiết dùng một lân FM-CTA001; FM-CTA002; FM-CTA003; FM-CTA001N; FM-CTA002N; FM-CTB001; FM-CTB002; FM-CTB003; FM-CTB001N; FM-CTB002N; FM-CTA004; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng chọc hút mẫu sinh thiết trong quá trình nội soi Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Vợt lấy dị vật nội soi dùng một lần FM-ER0001A; FM-ER0002A; FM-ER0003A; FM-ER0004A; FM-ER0005A; FM-ER0006A; FM-ER0007A; FM-ER0008A; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng để gắp hoặc loại bỏ polyp, cục thức ăn, mô hoặc dị vật đã bị cắt bằng vợt làm bằng polyme y tế và được đưa qua ống nội soi vào dạ dày Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Kìm kẹp cầm máu nội soi dùng một lần FM-HG0001(1650); FM-HG0001(1820); FM-HG0001(2000); Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng với ống nội soi để đốt và làm đông máu hoặc để thực hiện cầm máu bằng cách sử dụng dòng điện tần số cao trong đường tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Kẹp cầm máu nội soi dùng một lần FM-CLD09-090(1650); FM-CLD09-090(2300); FM-CLD09-135(1650); FM-CLD09-135(2300); FM-CLD11-090(1650); FM-CLD11-090(2300); FM-CLD11-135(1650); FM-CLD11-135(2300); FM-CLD13-090(1650); FM-CLD13-090(2300); FM-CLD13-135(1650); FM-CLD13-135(2300); FM-CLD16-090(1650); FM-CLD16-090(2300); FM-CLD16-135(1650); FM-CLD16-135(2300); Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng điều trị các tổn thương xuất huyết bằng thiết bị nội soi trong đường tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
16 Rọ lấy sỏi ERCP dùng một lần FM-EG0001; FM-EG0002; FM-EG0003; FM-EG0004; FM-EG0005; FM-EG0006; FM-EG0007; FM-EG0008; FM-SB0001; FM-SB0002; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng cùng với máy nội soi đường tiêu hóa để cắt bỏ cơ vòng nhú của tá tràng xung quanh nhú tá tràng Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
17 Dao cắt cơ vòng dùng một lần FT-3201; FT-3251; FT-3301; FT-5201; FT-5251; FT-5301; FT-7201; FT-7251; FT-7301; FT-15201; FT-15251; FT-15301; FT-3200; FT-3250; FT-3300; FT-5200; FT-5250; FT-5300; FT-7200; FT-7250; FT-7300; FT-15200; FT-15250; FT-15300; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng trong phẫu thuật nội soi dùng một lần Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
18 Đầu đốt điện dùng một lần FM-EH0001 Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng để đốt, làm đông hoặc cầm máu các mô trong đường tiêu hóa kết nối với một máy cắt đốt điện điện đơn cực trong các thủ thuật nội soi Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
19 Kìm sinh thiết nóng nội soi dùng một lần FM-EB0001A; FM-EB0002A; FM-EB0003A; FM-EB0004A; Finemedix Co.,Ltd Finemedix Co.,Ltd Sử dụng lấy các mẫu mô của đường tiêu hóa trong quá trình nội soi Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
20 Kìm sinh thiết dùng một lần BFO1816; BFO160; BFO230; BFO1816P; BFO160P; BFO230P; BFS160; BFS230; BFS160P; BFS230P; BFON160; BFON230; BFON160P; BFON230P; BFSN160; BFSN230; BFSN160P; BFSN230P; BFMO160P; BFMO230P; BFO1812P; Upex-med Co.,Ltd Upex-med Co.,Ltd Sử dụng lấy các mẫu mô của đường tiêu hóa trong quá trình nội soi Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
21 Kẹp cầm máu, dùng một lần SHC-1611P; SHC-1613P; SHC-1616P; SHC-2311P; SHC-2313P; SHC-2316P; SHC-1611; SHC-1613; SHC-1616; SHC-2311; SHC-2313; SHC-2316; Upex-med Co.,Ltd Upex-med Co.,Ltd Sử dụng điều trị các tổn thương xuất huyết bằng thiết bị nội soi trong đường tiêu hóa Quy tắc 9, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B