STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AMITY PAA 5 SYSTEM J82C; J82D; J83C; J83D Amity Limited Amity Limited Dung dịch hỗ trợ Quy tắc số 15 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Virudet 12 J73B; J73C Amity Limited Amity Limited Dung dịch hỗ trợ Quy tắc số 15 phần II phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B