STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Lưỡi dao mổ SURGICAL BLADES/LUSB10; LUSB11; LUSB12; LUSB12D; LUSB15; LUSB15C; LUSB20; LUSB21; LUSB22; LUSB23; LUSB24; LUSB25; LUSD10; LUSD11; LUSD15; LUSD15C; LUSD20; LUSD22; LUSD23 Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng cắt da và mô trong quá trình phẫu thuật QT6, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Chỉ khâu phẫu thuật (loại tự tiêu) LUXCRYL 910/PL30WN45-12; PL20WN45-12; PL00WN45-12; PL01WN45-12; PL40WN70-5; PL30WN70-5; PL20WN70-5; PL00WN70-5; PL01WN70-5; PL40WN150; PL30WN150; PL20WN150; PL00WN150; PL01WN150; PL02WN150; PL30WN250; PL20WN250; PL00WN250; PL01WN250; PL02WN250; PL60HR13; PL50HR13; PL40HR13; PL50HR17; PL40HR17; PL30HR17; PL40HR20; PL40HR22; PL30HR22; PL20HR22; PL40HR26; PL30HR26; PL30HR26-90; PL20HR26; PL00HR26; PL01HR26; PL30HR30; PL20HR30; PL20HR30-90; PL00HR30; PL01HR30; PL30HR36; PL20HR36; PL20HR36-90; PL00HR36; PL01HR36; PL02HR36; PL20HR40; PL00HR40; PL01HR40; PL01HR40-75; PL02HR40; PL01HR45; PL02HR45; PL00HR48; PL01HR48; PL02HR48; PL01DRB63; PL60DS12; PL50DS12; PL60DS16; PL60DS16-U; PL50DS16; PL40DS16; PL40DS16-U; PL30DS16; PL50DS19; PL50DS19-U; PL40DS19; PL40DS19-U; PL30DS19; PL30DS19-U; PL40DS24; PL30DS24; PL30DS24-90; PL20DS24; PL20DS26-90; PL30DS30; PL20DS30; PL20DS30-90; PL00DS30; PL01DS30; PL20DS36; PL20DS36-90; PL00DS36; PL01DS36; PL00DS40; PL00DS40-90; PL01DS40; PL01DS40-90; PL20GS60; PL40HRT18; PL01JRT30; PL30HS26; PL20HS26; PL20HS36; PL00HS36; PL01HS36; PL00HS40; PL01HS40; PL00HS48; PL01HS48; PL02HS48; PL80HSP060-D; PL70HSP080-D; PL60HSP080-D; PL80DSP060-D; PL70DSP060-D; PL80DSP065-D; PL70DSP065-D; PL60VSP065-D; PL60VSP080-D; PL60VSP080-DU; PL50VSP080-D; PL4015; PL3015; PL3025; PL3015; PL3025; PL3050; PL0015; PL0025; PL0050; PL0115; PL0125; PL0150; PL0215; PL0225; PL0250; PL02100; PL0315; PL0325; PL0350; PL0515; PL0525; PL0550; PL0615; PL0625; PL0650 Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng trong phẫu thuật tổng quát: Đóng cân, cơ, lớp mỡ, mô mềm như tiêu hoá, răng, hàm mặt… QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
3 Chỉ khâu phẫu thuật (loại tự tiêu) LUXCRYL PGA/PG30WN250; PG20WN250; PG00WN250; PG01WN250; PG60HR13; PG50HR17; PG40HR17; PG40HR22; PG20HR22; PG30HR22; PG40HR26; PG30HR26; PG20HR26; PG20HR30; PG30HR30; PG00HR30; PG30HR36; PG20HR36; PG00HR36; PG01HR36; PG00HR40; PG01HR40-75; PG01HR40; PG02HR40; PG00HR48; PG01HR48; PG02HR48; PG60DS12; PG50DS12; PG60DS16; PG50DS16; PG40DS16; PG30DS16; PG50DS19; PG40DS19; PG30DS19; PG20DS19; PG30DS24; PG20DS24; PG30DS30; PG20DS30; PG00DS30; PG01DS30; PG01DS40; PG40HS22; PG30HS26; PG20HS26; PG00HS36; PG00HS40; PG01HS40; PG02HS40; PG02HS48; PG80DSP060-D; PG70DSP060-D; PG10DSP062-D; PG90DSP064-D; PG60VSP080-D; PG50VSP080-D Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng trong phẫu thuật tổng quát: Đóng cân, cơ, lớp mỡ, mô mềm như tiêu hoá, răng, hàm mặt… QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
4 Chỉ khâu phẫu thuật (loại tự tiêu) LUXCRYL PGA RAPID/PGR40HR17; PGR40HR22; PGR30HR22; PGR30HR26; PGR20HR26; PGR20HR30; PGR00HR30; PGR00HR36; PGR01HR36; PGR00HR40; PGR01HR40; PGR02HR40; PGR01HR48; PGR02HR48; PGR60DS12; PGR50DS12; PGR50DS16; PGR40DS16; PGR50DS19; PGR40DS19; PGR30DS19; PGR30DS24; PGR20DS24; PGR20DS30-90; PGR01HS40; PGR30GS60; PGR20HRT36; PGR00HRT36; PGR01HRT36 Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng trong phẫu thuật chuyên sản khoa: tầng sinh môn, tiết niệu, khâu da thẩm mỹ… QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
5 Chỉ khâu phẫu thuật (loại tự tiêu) LUXCRYL PDO/PD60HR13; PD50HR17; PD40HR17; PD40HR22; PD30HR22; PD40HR26; PD30HR26; PD20HR26; PD20HR30; PD00HR30; PD01HR30; PD00HR36; PD01HR36; PD00HR40; PD01HR40; PD02HR40; PD01HR50-L; PD60DS12; PD50DS12; PD50DS16; PD40DS16; PD50DS19; PD50DS19-75; PD40DS19; PD30DS19; PD30DS24; PD20DS24; PD20DS24-90; PD00DS24; PD30DS26; PD30DS26-90; PD20DS30; PD00DS30; PD00DS30-90; PD01DS40; PD00HS36 Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng trong phẫu thuật tiêu hoá: khâu nối ruột, dạ dày… QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
6 Chỉ khâu phẫu thuật (loại tự tiêu) LUXCRYL MONOFAST/PC40HR22; PC30HR26; PC20HR26; PC20HR30; PC60DS12; PC60DS12-V; PC60DS12-75V; PC50DS16; PC50DS16-V; PC50DS16-75V; PC40DS16-V; PC50DS19; PC50DS19-V; PC50DS19-75V; PC40DS19; PC40DS19-V; PC30DS19; PC30DS19-V; PC50DS19-75VB; PC30DS24; PC30DS24-V; PC20DS24;PC20DS24-V; PC30GS60 Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng trong phẫu thuật mô mềm: phụ khoa, tiết niệu, thẩm mỹ,... QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
7 Chỉ phẫu thuật (loại không tiêu) LUXYLENE/PP80HR08-D; PP70HR08-D; PP70HR10; PP70HR10-D; PP60HR10-D; PP60HR13; PP60HR13-D; PP50HR13-D; PP50HR15; PP50HR16-D; PP40HR16; PP40HR16-D; PP40HR20; PP40HR20-D; PP30HR20; PP40HR25; PP40HR25-D; PP30HR25; PP30HR25-D; PP20HR25; PP20HR25-D; PP00HR25; PP01HR25; PP30HR30; PP20HR30; PP00HR30; PP20HR35; PP00HR35; PP01HR35; PP00HR40; PP01HR40; PP02HR40; PP60DR13; PP80DR08-D; PP70DR08-D; PP70DR10-D; PP60DR10-D; PP70DR13-D; PP60DR13-D; PP50DR13-D; PP60DS12; PP60DS12-75; PP50DS12; PP60DS16; PP50DS16; PP50DS16-75; PP40DS16-45; PP40DS16; PP30DS16; PP50DS19-45; PP50DS19; PP40DS19-45; PP40DS19; PP30DS19; PP40DS24; PP30DS24; PP30DS24; PP30DS30; PP20DS30; PP00DS30; PP00DS36; PP01DS36; PP20DS40; PP00DS40; PP01DS40; PP30GS60; PP20GS60; PP20HRT25-D; PP30HRT30-D; PP10DSP064-D; PP10GSP16-D Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng trong phẫu thuật: tim, mạch máu… QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Chỉ phẫu thuật (loại không tiêu) LUXAMID/NY40HR16; NY30HR20; NY20HR26; NY30HR30; NY20HR30; NY20HR40; NY00HR40; NY01HR40; NY02HR40; NY00HR40-L; NY01HR50-L; NY70DS12; NY60DS12; NY50DS12; NY50DS12; NY60DS16; NY50DS16-45; NY50DS16; NY40DS16-45; NY40DS16; NY30DS16; NY50DS19; NY40DS19-45; NY40DS19; NY30DS19; NY20DS19; NY40DS24; NY40DS24-45; NY30DS24; NY20DS24; NY00DS24; NY30DS26; NY20DS26; NY30DS30; NY20DS30; NY00DS30; NY01DS30; NY20DS36; NY00DS36; NY01DS36; NY20DS40; NY00DS40; NY01DS40; NY02DS40; NY20DS90; NY01DS90; NY50HS16; NY40HS17; NY01HS36; NY01HS40; NY02HS50; NY10HSP062-D; NY10DSP060-D; NY10DSP062-D; NY90DSP062-D; NY80DSP062-D; NY70DSP062-D; NY10DSP064-D; NY60DSP080-D; NY10DSP062; NY80M-DR064-150 Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng khâu đóng da… QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Chỉ phẫu thuật (loại không tiêu) SUPRAMID/SB50HR16; SB40HR16; SB40HR20; SB40GR22; SB40DRT18; SB30DRT18; SB50HRT16; SB40HRT18; SB30HRT18; SB60DS12; SB60DS16; SB50DS16-45; SB50DS16; SB40DS16-75; SB50DS16-P; SB50DS19; SB40DS19; SB30DS19; SB20DS24; SB50HS16; SB40HS17; SB50HS20; SB40HS20; SB30HS20; SB40HS22 Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng khâu đóng da… QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Chỉ phẫu thuật (loại không tiêu) LUXPET/PE00WN150; PE01WN150; PE02WN150; PE30WN250; PE20WN250; PE40HR16; PE30HR20; PE20HR25-D; PE30HR26; PE20HR26; PE20HR30; PE00HR36; PE01HR36; PE01HR40; PE02HR40; PE40HRT18; PE30HRT18; PE50DS16; PE40DS16; PE40DS19; PE30DS19; PE30DS24; PE20DS24; PE00DS30; PE50VSP080-D; PE40VSP080-D Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng trong phẫu thuật: Khâu đóng da, mắt, tổng quát, chỉnh hình, … QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
11 Chỉ phẫu thuật (loại không tiêu) SILK/SI30WN60-13; SI20WN60-13; SI00WN60-13; SI01WN60-13; SI03WN60-13; SI30WN75-12; SI20WN75-12; SI00WN75-12; SI01WN75-12; SI02WN75-12; SI30WN150; SI20WN150; SI00WN150; SI01WN150; SI50HR13; SI50HR16; SI40HR16; SI50HR20; SI40HR20; SI30HR20; SI20HR20; SI40HR26; SI30HR26; SI20HR26; SI00HR26; SI01HR26; SI30HR30; SI20HR30; SI00HR30; SI01HR30; SI00HR37; SI01HR37; SI00HR40; SI01HR40; SI02HR40; SI40GR22; SI40DRT18; SI30DRT18; SI40HRT18; SI30HRT18; SI60DS12; SI60DS16; SI50DS16; SI40DS16; SI30DS16; SI20DS16; SI50DS19; SI40DS19; SI30DS19; SI20DS19; SI30DS24; SI20DS24; SI00DS24; SI40DS30; SI30DS30; SI20DS30; SI00DS30; SI01DS30; SI30DS37; SI20DS37; SI00DS37; SI01DS37; SI02DS37; SI00DS45; SI01DS45; SI02DS45; SI40HS17; SI30HS17; SI40HS20; SI30HS20; SI40HS22; SI30HS22; SI20HS22; SI30HS26; SI00HS26; SI01HS26; SI80DSP065-D; SI70DSP065-D; SI60DSP065-D; SI50DSP080-D; SI60VSP080-D; SV80DSP065-D Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng trong phẫu thuật mô mềm: Khâu đóng da, mắt, tổng quát, tiêu hoá, phụ khoa… QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
12 Chỉ phẫu thuật (loại không tiêu) STEEL/ST03HRT40; ST05HRT48; ST01HS40; ST02HS40; ST03HS48; ST05HS50; ST06HS50; ST05HS58; ST06HS58; ST07HS120 Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Dùng trong phẫu thuật: Đóng xương, chỉnh hình, đóng thành bụng, chữa thoát vị… QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
13 Băng ghim khâu da SKIN STAPLER/LUSS Lux-Sutures S.A. Lux-Sutures S.A. Khâu đóng da QT8, Mục B Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C