STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị chuẩn đoán HP bằng hơi thở Theo phụ lục Theo phụ lục Exalenz Bioscience Ltd-Israel Chuẩn đoán HP bằng đo hơi thở Quy tắc 6, Phần III-quy tắc phân loại đối với trang thiết bị chuẩn đoán Invitro; Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị chuẩn đoán HP bằng hơi thở Theo phụ lục Theo phụ lục Exalenz Bioscience Ltd-Israel Chuẩn đoán HP bằng đo hơi thở Quy tắc 6, Phần III-quy tắc phân loại đối với trang thiết bị chuẩn đoán Invitro; Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B