STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết cá nhân Glucocard Sigma Test Strips Arkray Industry, Inc., ARKRAY Factory Ltd Sử dụng cùng với máy đo đường huyết cá nhân để định lượng đường huyết Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dung dịch kiểm chuẩn máy đo đường huyết Glucocard Sigma Control Solution (High) ARKRAY Factory, Inc. ARKRAY Factory Ltd Kiểm chuẩn máy đo đường huyết Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Dung dịch kiểm chuẩn máy đo đường huyết Glucocard Sigma Control Solution (Normal) ARKRAY Factory, Inc. ARKRAY Factory Ltd Kiểm chuẩn máy đo đường huyết Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Dung dịch kiểm chuẩn máy đo đường huyết Glucocard Sigma Control Solution (Low) ARKRAY Factory, Inc ARKRAY Factory Ltd Kiểm chuẩn máy đo đường huyết Quy tắc 4, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C