STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Urease test LM VIL190012 Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Dùng để định tính Helicobacter pylori trong các mẫu sinh thiết hang vị dạ dày Quy tắc 6 TTBYT Loại B
2 Ống nghiệm EDTA K2 5ml VIL190001 Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Dùng đựng mẫu xét nghiệm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Ống nghiệm EDTA K2 2ml VIL190002 Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Dùng đựng mẫu xét nghiệm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
4 Ống nghiệm Heparin 5ml VIL190004 Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab, Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab, Dùng đựng mẫu xét nghiệm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
5 Ống nghiệm Heparin 5ml VIL190004 Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Dùng đựng mẫu xét nghiệm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
6 Ống nghiệm Trisodium Citrate 5ml VIL190003 Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab, Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab, Dùng đựng mẫu xét nghiệm Quy tắc 5 TTBYT Loại A
7 Ống nghiệm Serum 5ml VIL190006 Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Vinlab Dùng đựng mẫu xét nghiệm Quy tắc 5 TTBYT Loại A