STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin FERRITIN CALIBRATOR/IFRT-0042 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này dùng để đo nồng độ hóa chất ELITech Clinical Systems, được sử dụng để xác định định lượng ferritin. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin FERRITIN/IFRT-0230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems FERRITIN là hóa chất chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng ferritin trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng sắt Iron Ferene/FEFE-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Hệ thống lâm sàng ELITech IRON FERENE là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng sắt trong mẫu huyết thanh người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Những thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Phospho Phosphorus/PHOS-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS PHOSPHORUS là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng phốt pho vô cơ trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Magie Magnesium XB/MGXB-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS MAGNESIUM XB là thuốc thử chẩn đoán in vitro để xác định định lượng magie trong huyết thanh, huyết tương và mẫu nước tiểu trên máy phân tích hoặc bán tự động máy phân tích. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng canxi Calcium Arsenazo/CALA-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS CALCIUM ARSENAZO là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để định lượng xác định tổng lượng canxi trong huyết thanh, huyết tương người và mẫu nước tiểu trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP ALP (DEA) SL/PASL-0420 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems ALP (DEA) SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng phosphatase kiềm trong mẫu huyết thanh người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dùng cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP ALP (DEA) SL/PASL-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems ALP (DEA) SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng phosphatase kiềm trong mẫu huyết thanh người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dùng cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH LDH-L SL/LLSL-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS LDH-L SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng Lactate dehydrogenase (LDH) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-GT Gamma-GT Plus SL/GISL-0420 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems GAMMA-GT PLUS SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro xác định định lượng gammaglutamyltransferase (γ-GT) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK NAC CK NAC SL/CKSL-0410 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS CK NAC SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng creatine kinase (CK) trong huyết thanh người và mẫu huyết tương trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 32 thông số sinh hóa ELITROL II/CONT-0160 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Các thiết bị chẩn đoán in vitro này nhằm mục đích kiểm soát chất lượng việc thực hiện các xét nghiệm định lượng của Hệ thống lâm sàng ELITech được liệt kê trong bảng giá trị. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Urea Urea UV SL/URSL-0507 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS UREA UV SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng urê trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Urea Urea UV SL/URSL-0427 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS UREA UV SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng urê trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Triglycerides Triglycerides Mono SL New/TGML-0707 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS TRIGLYCERIDES MONO SL NEW là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng triglycerid trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
16 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Triglycerides Triglycerides Mono SL New/TGML-0517 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS TRIGLYCERIDES MONO SL NEW là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng triglycerid trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
17 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Triglycerides Triglycerides Mono SL New/TGML-0427 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS TRIGLYCERIDES MONO SL NEW là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng triglycerid trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
18 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Protein toàn phần URINE PROTEIN/PRTU-M230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thuốc thử chẩn đoán in vitro này được sử dụng để xác định định lượng Protein toàn phần trong mẫu nước tiểu người trên dòng máy phân tích Selectra Mach. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
19 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Protein toàn phần Microprotein Plus/PRTU-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech MICROPROTEIN PLUS là hóa chất chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng protein toàn phần trong mẫu nước tiểu người trên máy phân tích. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn hóa chất. Hóa chất chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
20 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần TOTAL PROTEIN/PROB-M830 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng protein toàn phần (total protein) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích Dòng Selectra Mach. Hóa chất chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên môn. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
21 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Protein toàn phần Total Protein Plus/PROB-0700 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS TOTAL PROTEIN PLUS là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định lượng protein tổng số trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
22 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Protein toàn phần Total Protein Plus/PROB-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS TOTAL PROTEIN PLUS là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định lượng protein tổng số trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
23 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Glucose Glucose PAP SL/GPSL-0707 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems GLUCOSE PAP SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng glucose trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn hóa chất. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
24 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol HDL CHOLESTEROL/CHDL-M330 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng HDL cholesterol trong các mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Hóa chất chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên môn Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
25 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol HDL Cholesterol/CHDL-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS HDL CHOLESTEROL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng HDL cholesterol trong các mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
26 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần Bilirubin Total 4+1/BITO-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS BILIRUBIN TOTAL 4+1 là một thuốc thử chẩn đoán in vitro dành cho việc xác định định lượng tổng bilirubin trong huyết thanh và huyết tương người ở người lớn và trẻ em trên 10 ngày trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
27 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp Bilirubin Direct/BIDI-0500 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinial Systems BILIRUBIN DIRECT là các thuốc thử chẩnán in vitro dùng để xác định định lượng bilirubin trực tiếp trong mẫu huyết tương và huyết thanh người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Các thiết bị chẩn đoán in vitro chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
28 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Acid uric Uric Acid Mono SL/AUML-0507 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS URIC ACID MONO SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng Axit Uric trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
29 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Acid uric Uric Acid Mono SL/AUML-0427 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS URIC ACID MONO SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng Axit Uric trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
30 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Albumin Albumin/ALBU-0700 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ALBUMIN là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng albumin trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
31 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Albumin Albumin/ALBU-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ALBUMIN là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng albumin trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
32 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c HbA1c/HBAC-0240 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems HbA1c là hóa chất chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của con người trên máy phân tích. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
33 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c HbA1c Calibrator Set/HBAc-0043 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này dùng để hiệu chuẩn hóa chất ELITech Clinical Systems, được sử dụng để xác định định lượng HbA1c. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
34 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP CRP IP Calibrator Set/ICRP-0043 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Hiệu chuẩn thuốc thử ELITech Clinical Systems, được sử dụng để xác định định lượng protein phản ứng C (CRP) Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
35 Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng RF RHEUMATOID FACTOR/RHFA-M130 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng nồng độ yếu tố dạng thấp RF trong các mẫu huyết thanh người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Chất hiệu chuẩn được dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
36 Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-Streptolysin O ANTI-STREPTOLYSIN O/ASLO-0250 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng Anti-streptolysin O trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Chất hiệu chuẩn được dùng để hiệu chuẩn hóa chất Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
37 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin TRANSFERRIN/TRF2-M230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Được sử dụng để định lượng nồng độ Transferrin trong mẫu huyết tương hoặc huyết thanh người trên dòng máy phân tích Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
38 Thuốc thử xét nghiệm định lượng TIBC Direct TIBC/TIBC-M130 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Được sử dụng để định lượng tổng lượng sắt có khả năng gắn protein trong mẫu huyết thanh người trên dòng máy phân tích Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
39 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Iron IRON FERENE/FEFE-M230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Được sử dụng để định lượng sắt trong mẫu huyết tương hoặc huyết thanh người trên dòng máy phân tích Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
40 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phospho PHOSPHORUS/PHOS-M430 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định luợng phốt pho (phosphorus) vô cơ trong huyết thanh, huyết tương và mẫu nước tiểu của người trên máy Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
41 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magie MAGNESIUM XB/MGXB-M430 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng magie trong các mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
42 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Canxi CALCIUM ARSENAZO/CALA-M430 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng canxi tổng trong các mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của người trên máy phân tích Dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
43 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose GLUCOSE HK/GHSL-M490 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng glucose trong các mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
44 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine CREATININE PAP/CRSL-M490 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng creatinine trong các mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của người trên máy phân tích Selectra Mach Series. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
45 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides TRIGLYCERIDES/TGML-M690 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng Triglyceride trong mẫu huyết thanh và huyết tương người tren máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
46 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol LDL CHOLESTEROL/CLDL-M330 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định luợng LDL cholesterol trong các mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
47 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol CHOLESTEROL/CHSL-M690 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng total cholesterol trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích Dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
48 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid uric URIC ACID/AUML-M830 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng acid uric trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích Dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
49 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea UREA/URSL-M830 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng ure trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
50 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactate LACTATE/LACI-0250 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Được sử dụng để định lượng lactate trong mẫu huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
51 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin ALBUMIN/ALBU-M830 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng albumin trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
52 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp DIRECT BILIRUBIN/BIDI-M430 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng bilirubin toàn phần trong mẫu huyết thanh và huyết tương người ở người lớn và trẻ em trên 10 ngày trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
53 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần TOTAL BILIRUBIN/BITO-M430 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Được sử dụng để định lượng bilirubin toàn phần trong mẫu huyết thanh và huyết tương ở người lớn và trẻ em trên 10 ngày tuổi trên máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
54 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose GLUCOSE PAP/GPSL-M690 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng glucose trong các mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của người trên máy phân tích Selectra Mach Series. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
55 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP ALP IFCC/ALPI-0230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng phosphatase kiềm trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
56 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase AMYLASE/AMSL-M430 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng amylase trong các mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
57 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatin kinase CK NAC/CKSL-M230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng creatine kinase (CK) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
58 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-GT GAMMA-GT/GISL-M230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng gamma-glutamyltransferase (γ-GT) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
59 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipase LIPASE/LPSL-0250 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng lipase trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích Dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
60 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT ALT/GPT/ALSL-M490 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng alanin aminotransferase (ALT) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
61 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST AST/GOT/ASSL-M490 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
62 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholinesterase CHOLINESTERASE/CHEB-0250 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng cholinesterase trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
63 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH LDH IFCC/LLSL-M230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng lactate dehydrogenase (LDH) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích Selectra Mach Series. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
64 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP CRP IP/ICRP-M230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Định lượng protein phản ứng C trong các mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
65 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP, RF, ASLO RHEUMATOLOGY CONTROL I/IRCT-0046 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Kiểm soát chất lượng việc thực hiện các xét nghiệm định lượng của Hệ thống lâm sàng ELITech: Yếu tố dạng thấp RF, Anti-Streptolysin O, protein phản ứng C Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
66 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP, RF, ASLO RHEUMATOLOGY CONTROL II/IRCT-0047 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Kiểm soát chất lượng việc thực hiện các xét nghiệm định lượng của Hệ thống lâm sàng ELITech: Yếu tố dạng thấp RF, Anti-Streptolysin O, protein phản ứng C Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
67 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c HbA1c CONTROL L + H/HBAC-0049 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này nhằm mục đích kiểm soát chất lượng hiệu suất của hóa chất, được sử dụng để xác định định lượng HbA1c. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
68 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c HbA1c Enzymatic Calibrator Set/HBAE-0043 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS HbA1c Enzymatic Calibrator Set: Thiết bị chẩn đoán in vitro này dùng để hiệu chuẩn hóa chất ELITech Clinical Systems, được sử dụng để xác định định lượng HbA1c. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
69 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c HbA1c Enzymatic/HBAE-M130 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của con người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Hóa chất chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên môn. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
70 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần Cholesterol SL/CHSL-0507 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems CHOLESTEROL SL là hóa chất chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng total cholesterol trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn hóa chất. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
71 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần Cholesterol SL/CHSL-0707 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems CHOLESTEROL SL là hóa chất chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng total cholesterol trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn hóa chất. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
72 Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol LDL Cholesterol/CLDL-0250 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS LDL CHOLESTEROL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng cholesterol LDL trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thuốc thử chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
73 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Creatinine Creatinine Jaffe/CRCO-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems CREATININE JAFFE là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để định lượng xác định creatinine trong mẫu huyết thanh người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn được dùng để hiệu chuẩn thuốc thử. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dùng cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
74 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine Creatinine PAP SL/CRSL-0630 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS CREATININE PAP SL là một thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để định lượng xác định creatinin trong huyết thanh, huyết tương người và mẫu nước tiểu trên máy phân tích. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
75 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose Glucose HK SL/GHSL-0600 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems GLUCOSE HK SL là hóa chất chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng glucose trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
76 Bộ thuốc thử, chất chuẩn xét nghiệm định lượng Glucose Glucose PAP SL/GPSL-0507 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems GLUCOSE PAP SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng glucose trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn hóa chất. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
77 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol, LDL Cholesterol HDL LDL CALIBRATOR/HLCA-0041 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Sản phẩm chẩn đoán in vitro này nhằm mục đích cho hiệu chuẩn của thuốc thử trên hệ thống lâm sàng Elitech, dùng để xác định định lượng HDL hoặc LDL. Đây là sản phẩm chẩn đoán in vitro chỉ dùng cho môi trường chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
78 Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng Albumin μALBUMIN IP Control II/IMAL-0047 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này nhằm mục đích kiểm tra chất lượng hoạt động của thuốc thử ELITech Clinical Systems, được sử dụng để xác định lượng albumin trong nước tiểu. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
79 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT ALT/GPT 4+1 SL/ALSL-0410 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ALT/GPT 4+1 SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng alanin aminotransferase (ALT) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
80 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT ALT/GPT 4+1 SL/ALSL-0430 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ALT/GPT 4+1 SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng alanin aminotransferase (ALT) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
81 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT ALT/GPT 4+1 SL/ALSL-0510 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS ALT/GPT 4+1 SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng alanin aminotransferase (ALT) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
82 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase Amylase SL/AMSL-0390 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS AMYLASE SL là một thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để định lượng amylase trong huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
83 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase Amylase SL/AMSL-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS AMYLASE SL là một thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để định lượng amylase trong huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
84 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST AST/GOT 4+1 SL/ASSL-0410 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS AST/GOT 4+1 SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để định lượng xác định aspartate aminotransferase (AST) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
85 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST AST/GOT 4+1 SL/ASSL-0430 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS AST/GOT 4+1 SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để định lượng xác định aspartate aminotransferase (AST) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
86 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST AST/GOT 4+1 SL/ASSL-0510 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS AST/GOT 4+1 SL là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để định lượng xác định aspartate aminotransferase (AST) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
87 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 26 thông số sinh hóa ELICAL 2/CALI-0550 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này được thiết kế để hiệu chuẩn các xét nghiệm định lượng của ELITech Clinical Systems được liệt kê trong bảng giá trị. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
88 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP CRP IP/ICRP-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS CRP IP là một thuốc thử chẩn đoán in vitro nhằm xác định định lượng protein phản ứng C (C-reactive protein (CRP)) trong các mẫu huyết thanh người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
89 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng CRP CRP IP Control I/ICRP-0046 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này nhằm mục đích kiểm chuẩn hoạt động của thuốc thử ELITech Clinical Systems (Tham khảo ICRP0400), được sử dụng để xác định định lượng protein phản ứng C (CRP). Thiết bịchẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
90 Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng CRP CRP IP Control II/ICRP-0047 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này nhằm mục đích kiểm chuẩn hoạt động của thuốc thử ELITech Clinical Systems (Tham khảo ICRP0400), được sử dụng để xác định định lượng protein phản ứng C (CRP). Thiết bịchẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
91 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin D VITAMIN D/VITD-0250 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS 1. ELITech Clinical Systems VITAMIN D là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng Vitamin D trong các mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích hoặc máy phân tích bán tự động. Thiết bị chẩn đoán trong ống nghiệm này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. 2.Thuốc thử chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng vitamin D trong mẫu huyết thanh/huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. Thuốc thử chẩn đoán in vitro này chỉ được sử dụng cho mục đích chuyên môn Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
92 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin D VITAMIN D CALIBRATOR SET/VITD-0043 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này được thiết kế để thử nghiệm các chất phản ứng ELITech Clinical Systems, được sử dụng để xác định định lượng vitamin D. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
93 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vitamin D VITAMIN D CONTROL SET/VITD-0049 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này được thiết kế để kiểm soát chất lượng hiệu suất của thuốc thử ELITech Clinical Systems, được sử dụng để xác định định lượng vitamin D. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
94 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA IgA IP/IIGA-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thuốc thử chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng immunoglobulin A (IgA) trong các mẫu huyết thanh/huyết tương người trên máy phân tích. Thuốc thử chẩn đoán in vitro này chỉ sử dụng cho mục đích chuyên môn. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
95 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG IgG IP/IIGG-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thuốc thử chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng immunoglobulin G (IgG) trong các mẫu huyết thanh/huyết tương người trên máy phân tích. Thuốc thử chẩn đoán in vitro này chỉ sử dụng cho mục đích chuyên môn. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
96 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM IgM IP/IIGM-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thuốc thử chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng immunoglobulin M (IgM) trong các mẫu huyết thanh/huyết tương người trên máy phân tích. Thuốc thử chẩn đoán in vitro này chỉ sử dụng cho mục đích chuyên môn. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
97 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 7 thông số miễn dịch PROTEIN IP CALIBRATOR SET/IPRO-0043 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này được thiết kế để thực hiện các xét nghiệm định lượng của Hệ thống lâm sàng ELITech được liệt kê trong bảng giá trị. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
98 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Haptoglobin Haptoglobin IP/IHAP-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thuốc thử chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng haptoglobin (Hp) trong các mẫu huyết thanh người trên máy phân tích. Thuốc thử chẩn đoán in vitro này chỉ sử dụng cho mục đích chuyên môn. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
99 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prealbumin Prealbumin IP/IPAL-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thuốc thử chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng preAlbumin trong mẫu huyết thanh người trên máy phân tích Selectra Mach Series. Thuốc thử chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên môn. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
100 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin µAlbumin IP/IMAL-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS μALBUMIN IP là thuốc thử chẩn đoán in vitro dùng để xác định định lượng albumin trong mẫu nước tiểu người trên máy phân tích. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
101 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin MICROALBUMIN IP/IMAL-M230 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng albumin trong mẫu nước tiểu người trên máy phân tích Dòng Selectra Mach. Hóa chất chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên môn. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
102 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Albumin μALBUMIN IP Calibrator Set/IMAL-0043 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này được thiết kế để thử nghiệm các chất phản ứng ELITech Clinical Systems, được sử dụng để xác định định lượng albumin trong nước tiểu. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
103 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng Albumin μALBUMIN IP Control I/IMAL-0046 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thiết bị chẩn đoán in vitro này nhằm mục đích kiểm tra chất lượng hoạt động của thuốc thử ELITech Clinical Systems, được sử dụng để xác định lượng albumin trong nước tiểu. Thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
104 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Orosomucoid Orosomucoid IP/IORO-0400 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Thuốc thử chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng orosomucoid trong các mẫu huyết thanh người trên máy phân tích. Thuốc thử chẩn đoán in vitro này chỉ sử dụng cho mục đích chuyên môn. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
105 Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 40 thông số sinh hóa Elitrol I/CONT-0060 ELITech Clinical Systems SAS ELITech Clinical Systems SAS Các thiết bị chẩn đoán in vitro này nhằm mục đích kiểm soát chất lượng việc thực hiện các xét nghiệm định lượng của Hệ thống lâm sàng ELITech được liệt kê trong bảng giá trị. Các thiết bị chẩn đoán in vitro này chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B