STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Genoss Co.,Ltd Sử dụng khám và hỗ trợ điều trị trong nha khoa Khoản 1, Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B