STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 QClamp PIK3CA Codon Specific Mutation Test (Test kiểm tra gen PIK3CA) DC-101053; DC-10-1072; Diacarta Diacarta Test kiểm tra gen PIK3CA Quy tắc 3 TTBYT Loại C
2 QuantiVirus HPV E6/E7 mRNA Completed Kit (kit phát hiện vùng gen E6/E7 trong xét nghiệm HPV) DC-01-0001; Diacarta Diacarta Kit phát hiện vùng gen E6/E7 trong xét nghiệm HPV Quy tắc 3 TTBYT Loại C
3 Radiation Therapy Toxicity Measurement (Kit phát hiện độc tố trong điều trị xạ trị) DC-08-0496R; Diacarta Diacarta Kit phát hiện độc tố trong điều trị xạ trị Quy tắc 3 TTBYT Loại C