STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 băng keo cá nhân SogiBand Tronjen Technology INC., Tronjen Technology INC., Dùng để băng các vết cắt, vết thương Quy tác 1, Mục A, Phần II, Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng dán hydrocolloid SogiCell Tronjen Technology INC., Tronjen Technology INC., Dùng để băng các vết cắt, vết thương Quy tác 1, Mục A, Phần II, Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 băng gạc tiệt trùng SogiDressing Tronjen Technology INC., Tronjen Technology INC., Dùng để băng các vết cắt, vết thương Quy tác 1, Mục A, Phần II, Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 băng keo cố định trong suốt SogiFlex Tronjen Technology INC., Tronjen Technology INC., Dùng để băng các vết cắt, vết thương Quy tác 1, Mục A, Phần II, Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Băng keo giấy SogiPlaster Tronjen Technology INC., Tronjen Technology INC., Dùng để băng các vết cắt, vết thương Quy tác 1, Mục A, Phần II, Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 băng keo cuộn co giãn SogiRoll Tronjen Technology INC., Tronjen Technology INC., Dùng để băng các vết cắt, vết thương Quy tác 1, Mục A, Phần II, Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Băng keo lụa SogiSyval Tronjen Technology INC., Tronjen Technology INC., Dùng để băng các vết cắt, vết thương Quy tác 1, Mục A, Phần II, Phụ lục I TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A