STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao FILTER PAPER SEBIA SEBIA Vật tư tiêu hao QT5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A