STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TRUNG TÂM MÁY HÚT KHÍ MÊ – HÚT CHÂN KHÔNG CHÂN - MÁY TẠO KHÍ HÔ HẤP Theo phụ lục Theo phụ lục MIL’S SAS Sử dụng trong hệ thống khí y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục 1 Thông tư 39/12016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 TRUNG TÂM KHÍ Y TẾ OXY – AIR – CO 2 – N20 – N2- AGSS Theo phụ lục Theo phụ lục Air Liquide Medical Systems S.A. (ALMS) Sử dụng trong hệ thống khí y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục 1 Thông tư 39/12016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 THIẾT BỊ NGOẠI VI Theo phụ lục Theo phụ lục Technologie Medicale Sử dụng trong hệ thống khí y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục 1 Thông tư 39/12016/TT-BYT TTBYT Loại B