STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông và kim phá bao Theo phụ lục 1 đính kèm. Alcon Research, LLC, Mỹ Alcon Laboratories, Inc.,Mỹ Ống thông và kim phá bao Quy tắc 6 TTBYT Loại C