STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán hydrocolloid siêu mỏng chống nắng Easyderm Plus HC0505; Easyderm Plus HC0505S; Easyderm Plus HC0507; Easyderm Plus HC0507S; Easyderm Plus HC0510; Easyderm Plus HC0510S; Easyderm Plus HC0520; Easyderm Plus HC0520S; Easyderm Plus HC08; Easyderm Plus HC08S; Easyderm Plus HC10; Easyderm Plus HC1010; Easyderm Plus HC1010S; Easyderm Plus HC1015; Easyderm Plus HC1015S; Easyderm Plus HC10S; Easyderm Plus HC12; Easyderm Plus HC12S; Easyderm Plus HC1515, Easyderm Plus HC1515S; Easyderm Plus HC1520; Easyderm Plus HC1520S; Easyderm Plus HC1619; Easyderm Plus HC1619S; Easyderm Plus HC1923; Easyderm Plus HC1923S; Easyderm Plus HC2020; Easyderm Plus HC2020S; Easyderm Plus HC2121; Easyderm Plus HC2121S; Easyderm Plus HC2224; Easyderm Plus HC2224S; Easyderm Plus HC2323; Easyderm Plus HC2323S; Easyderm Plus Thin HCT0505; Easyderm Plus Thin HCT0505S; Easyderm Plus Thin HCT0507; Easyderm Plus Thin HCT0507S; Easyderm Plus Thin HCT0510; Easyderm Plus Thin HCT0510S; Easyderm Plus Thin HCT0520; Easyderm Plus Thin HCT0520S; Easyderm Plus Thin HCT08; Easyderm Plus Thin HCT08S; Easyderm Plus Thin HCT10; Easyderm Plus Thin HCT1010; Easyderm Plus Thin HCT1010S; Easyderm Plus Thin HCT1015; Easyderm Plus Thin HCT1015S; Easyderm Plus Thin HCT10S; Easyderm Plus Thin HCT12; Easyderm Plus Thin HCT12S; Easyderm Plus Thin HCT1515; Easyderm Plus Thin HCT1515S; Easyderm Plus Thin HCT1520; Easyderm Plus Thin HCT1520S; Easyderm Plus Thin HCT1619; Easyderm Plus Thin HCT1619S; Easyderm Plus Thin HCT1923; Easyderm Plus Thin HCT1923S; Easyderm Plus Thin HCT2020; Easyderm Plus Thin HCT2020S; Easyderm Plus Thin HCT2121; Easyderm Plus Thin HCT2121S; Easyderm Plus Thin HCT2224; Easyderm Plus Thin HCT2224S; Easyderm Plus Thin HCT2323; Easyderm Plus Thin HCT2323S; Easyderm Plus Thin HCT65; Easyderm Plus HC1030; Easyderm Plus HC1020; Easyderm Plus HC1030S; Easyderm Plus HC1020S; Easyderm Plus Thin HCT1020; Easyderm Plus Thin HCT1020S; Easyderm Plus Thin HCT1030; Easyderm Plus Thin HCT1030S; Easyderm Plus HC0530; Easyderm Plus HC0530S; Easyderm Plus Thin HCT0530; Easyderm Plus Thin HCT0530S CG Bio Co., Ltd., CG Bio Co., Ltd., Băng dán hydrocolloid siêu mỏng chống nắng được chỉ định trong các trường hợp loét biểu bì nông, loét chân, các vết thương bề mặt vết trầy da, bỏng độ 1 và 2, vùng da cho. Sản phẩm cũng được sử dụng như một loại băng bảo vệ nguy cơ cho da chưa bị tổn thương hoặc bị tổn thương hoặc da bắt đầu có dấu hiệu tổn thương do cọ xát hoặc bị cắt Quy tắc 1 TTBYT Loại B