STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị lọc máu CASCADEFLO Asahi Kasei Medical Co., Ltd Asahi Kasei Medical Co., Ltd Sử dụng trong lọc máu QT3, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C