STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương Barkey Plasmatherm Barkey GmbH & Co. KG Barkey GmbH & Co. KG Làm ấm khối hồng cầu và rã đông huyết tương Quy tắc 2- Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT chẩn đoán Invitro TTBYT Loại B
2 Thiết bị làm ấm dây truyền dịch/chế phẩm máu Barkey S-line Barkey GmbH & Co. KG Barkey GmbH & Co. KG Làm ấm dịch truyền Quy tắc 2- Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT chẩn đoán Invitro TTBYT Loại B
3 Tủ làm ấm dịch truyền Barkey warming center II Barkey GmbH & Co. KG Barkey GmbH & Co. KG Làm ấm dịch truyền Quy tắc 2- Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT chẩn đoán Invitro TTBYT Loại B