STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kìm gắp dị vật dùng nhiều lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH Lấy dị vật quy tắc 5 TTBYT Loại B
2 Thòng lọng cắt polyp dùng nhiều lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH Cắt polyp Quy tắc 5 TTBYT Loại C
3 Kim tiêm cầm máu dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH Cầm máu Quy tắc 5 TTBYT Loại B
4 Kìm sinh thiết nóng dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Endoaccess GmbH Lấy sinh thiết Quy tắc 5 TTBYT Loại C