STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sứ làm răng giả Amber Press LT R10/W1; Amber Press LT R10/W2; Amber Press LT R10/W3; Amber Press LT R10/W4; Amber Press LT R10/A1; Amber Press LT R10/A2; Amber Press LT R10/A3; Amber Press LT R10/A3.5; Amber Press LT R10/A4; Amber Press LT R10/B1; Amber Press LT R10/B2; Amber Press LT R10/B3; Amber Press LT R10/B4; Amber Press LT R10/C1; Amber Press LT R10/C2; Amber Press LT R10/C3; Amber Press LT R10/C4; Amber Press LT R10/D2; Amber Press LT R10/D3; Amber Press LT R10/D4; Amber Press MO R10/0; Amber Press MO R10/1; Amber Press MO R10/2; Amber Press MO R10/3; Amber Press MO R10/4; Amber Press HT R10/W1; Amber Press HT R10/W2; Amber Press HT R10/W3; Amber Press HT R10/W4; Amber Press HT R10/A1; Amber Press HT R10/A2; Amber Press HT R10/A3; Amber Press HT R10/A3.5; Amber Press HT R10/A4; Amber Press HT R10/B1; Amber Press HT R10/B2; Amber Press HT R10/B3; Amber Press HT R10/B4; Amber Press HT R10/C1; Amber Press HT R10/C2; Amber Press HT R10/C3; Amber Press HT R10/C4; Amber Press HT R10/D2; Amber Press HT R10/D3; Amber Press HT R10/D4 HASS Corporation HASS Corporation Dùng trong làm răng giả Quy tắc 8 – Khoản 1, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B