STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc Bicart 1150g Bicart 1150g (Bicart) Gambro Lundia AB Gambro Lundia AB Sản phẩm Bicart dùng để chuẩn bị những dung dịch thẩm tách máu. Bicart Cartridge cũng được sử dụng để chuẩn bị những dịch thẩm tách - lọc máu và dịch thay thế máu. Việc chuẩn bị các dịch thay thế cho quá trình thẩm tách - lọc máu và lọc máu chưa rõ ràng. Sản phẩm Biccart phải luôn luôn được dùng cùng với dung dịch acid đậm đặc phù hợp Điểm d khoản 2 điều 4 của Nghị định 169/2018/NĐ-CP; Quy tắc 3 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C