STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục EVERmed Srl Sử dụng để bảo quản và lưu mẫu Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A
2 Tủ trữ xác Theo phụ lục Theo phụ lục EVERmed Srl Sử dụng để bảo quản thi thể Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A