STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính bằng plastic FSV 1.56 Sunactives G2 HMC GREY 65/70 FSV 1.56 Sunactives G2 HMC GREY HMC 65/70 EXT CYL FSV 1.50 UC 65/70 FSV 1.50 UC 65 EXT CYL FSV 1.56 HC 65/70 (AB GRADE) FSV 1.56 HC 65/70 (AB GRADE) EXT CYL FSV 1.56 SPH HMC UV E 65/70 FSV 1.56 SPH HMC UV E 65/70 EXT CYL FSV 1.56 SPH HMC UV E 65/70 RX FSV 1.56 SPH HCM STEEL UV E 65/70/72 FSV 1.56 SPH HCM STEEL UV E 65/70/72 EXT CYL FSV 1.56 SPH HCM STEEL UV E 65/70/72 RX FSV 1.60 SPH RL HMC STEEL UVE 65/70/72/75 (W/LOGO) FSV 1.60 SPH RL HMC STEEL UVE 65/70/72/75 (W/LOGO) EXT CYL FSV 1.60 ASP RL HMC STEEL UVE 65/70/75 (W/LOGO) FSV 1.60 ASP RL HMC STEEL UVE 65/70/75 (W/LOGO) EXT CYL FSV 1.67 ASP HCM UV E 65/70/75 FSV 1.67 ASP HCM UV E 70/75 EXT CYL FBTF FLAT TOP 1.50 UC 70/28 FBTF FLAT TOP 1.56 HC 70/28 FBTF FLAT TOP 1.56 HMC 70/28 FBTF FLAT TOP 1.56 Sunactives G2 GRY HMC 70/28 FSV 1.56 SPH HMC CRYSTEL UVE 65/70/72 FSV 1.56 ASP HMC CRYSTEL BLU UVE 65/70/75 FSV 1.61 ASP HMC CRYSTEL CLEAN UVE 65/70/75 1.74 ASP HMC STEEL UV 65/70/75 Integrated Lens Technology Pte Ltd Integrated Lens Technology Pte Ltd Dùng làm kính đeo mắt 4 TTBYT Loại A