STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính bằng plastic • Clarity AS 1.56 LotuTec • Clarity AS 1.60 LotuTec • Clarity AS 1.67 LotuTec • Single Vision RX 1.50/ 1.60/ 1.67 • Single Vision RX Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • Single Vision Individual 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Single Vision Individual Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • Progressive Precision Individual 2 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Progressive Precision Individual 2 Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • Single Vision Superb 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Single Vision Superb Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • Progressive Precision Superb 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Progressive Precision Superb Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • Progressive Precision Plus / Plus Asiana 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Progressive Precision Plus / Plus Asiana Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • Progressive Precision Pure 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Progressive Precision Pure Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • Progressive Precision Classic 1.50/ 1.60/ 1.67 • Progressive Precision Classic Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • MyoVision 1.50/ 1.60 • Digital Lens 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Digital Lens Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • Office Lens Individual Book / Near / Room 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Office Lens Superb Book / Near / Room 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Office Lens Plus Book / Near / Room 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Single Vision DriveSafe 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Single Vision DriveSafe Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • Progressive DriveSafe 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • Progressive DriveSafe Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • EnergizeMe SV Lens 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • EnergizeMe SV Lens Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • EnergizeMe Progressive Lens 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • EnergizeMe Progressive Lens Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 • EnergizeMe Digital Lens 1.50/ 1.60/ 1.67/ 1.74 • EnergizeMe Digital Lens Photofusion 1.50/ 1.60/ 1.67 Carl Zeiss Vision Singapore Pte Ltd.s Carl Zeiss Vision Singapore Pte Ltd.s Dùng làm kính đeo mắt 4 TTBYT Loại A