STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng AT-80 AFA AFA Dùng trong phẫu thuật Quy tắc 12 phần II phụ lục 1 của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám sản phụ khoa AG-301, AG-302, AG-303, AG-304 AFA AFA Dùng trong khám sản phụ khoa Quy tắc 4 phần II phụ lục 1 của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn khám sản phụ khoa và đỡ đẻ AG-301, AG-302, AG-303, AG-304 AFA AFA Dùng trong khám sản phụ khoa và đỡ đẻ Quy tắc 4 phần II phụ lục 1 của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A