STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn chụp C-ARM OT80.30 İnspital Medikal Teknoloji A.Ş İnspital Medikal Teknoloji A.Ş Dùng trong chẩn đoán hình ảnh Quy tắc 12, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A